Вижте всички решения на правителството в оставка от заседанието му на 7 декември, тази година


Тази публикация е прочетена 1467 пъти!

Салдото в търговията с аграрни стоки бележи ръст от 8,8%

През първото полугодие на 2016 г. салдото в търговията с аграрни стоки бележи ръст от 8,8% на годишна база и достига 356,6 млн. евро, сочат предварителните данни. През изминалата година в аграрната търговия се формира положително салдо за България, което е в размер на над 1 млрд. евро. Информацията е от годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието, одобрен от правителството днес.
Водещи групи продукти в структурата на селскостопанския износ на страната, както през 2015 г., така и през първите шест месеца на 2016 г., остават житните растения, маслодайните семена, тютюнът и тютюневите изделия. Нараства износът на продукти с по-висока добавена стойност като млечни продукти, растителни масла, тестени продукти, преработени плодове и зеленчуци и др.
Стойността на брутната продукция от отрасъл „Селско стопанство” за 2015 г. е в размер на 7 605,6 млн. лева, от тях 4 907,0 млн. лв. са продукция от растениевъдството и 1 978,1 млн. лв. – продукция от животновъдството.
Към края на 2015 г. изплатените публични средства по Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2007-2013 г. са в размер на 6 010,2 млн. лв. Бюджетът на Програмата е усвоен на 99%, като от тях 5 927,9 млн. лв. са към крайни бенефициенти, а 82,3 млн. лв. – по схемата за гаранционен фонд по ПРСР.
По схемите за директни плащания и преходна национална помощ за кампания 2015 към края на месец юни 2016 г. оторизираните средства са в размер на 1,535 млрд. лв. Те са осигурени от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от националния бюджет.
В подкрепа на земеделските производители в страната през 2015 г. са предоставени и над 199,3 млн. лева под формата на държавни помощи.
Основни приоритети в политиката на МЗХ през 2017 г. ще бъдат стимулиране на изоставащи в развитието си сектори като „Зеленчукопроизводство”, „Трайни насаждения” и „Животновъдство” с цел постепенно преодоляване на структурния дисбаланс в селскостопанския отрасъл.
Правителството избра нов представител
на работодателите в Управителния съвет
на „Сребърния фонд“

Министерският съвет назначи Жечко Петров за член през 2017 г. на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ДФГУДПС), т. нар. „Сребърен фонд”. Той заменя досегашния представител на работодателите Тодор Табаков. Смяната се прави предвид ротационния принцип за излъчване на представител от национално представителните организации на работодателите за член на УС на ДФГУДПС.
Ръководството на „Сребърния фонд” се осъществява от Управителен съвет, който се състои от председател и осем членове. Министърът на финансите е председател, а министърът на труда и социалната политика е заместник-председател, като двамата участват по право в Управителния съвет.
Приет е отчет за напредъка в изпълнението
на Плана с мерките за подобряване
на инвестиционната среда

Правителството прие втория отчет за напредъка в изпълнението на Плана за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, които възпрепятстват нарастването на инвестициите.
Планът включва общо 118 мерки. Според получената към 15 ноември 2016 г. информация в Министерството на финансите, 19 мерки са изпълнени, 78 мерки са в процес на изпълнение, а по 21 мерки изпълнението все още не е започнало.
Изпълнените мерки са свързани с приетите промени в Закона за устройство на територията и в Закона за професионалното образование и обучение, актуализирането на Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, изменението в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост. Сред изпълнените мерки са и актуализирането на Наредба №6 от 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи и Наредба №4 от 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи, приемането на Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и др.
Според отговорните за изпълнението на Плана ведомства по-голямата част от мерките са в процес на изпълнение, но за част от тях съществува риск от забавяне спрямо предварително определените срокове. Отговорните административни структури следва да положат всички усилия за изпълнението им, а в случаите, в които е налице риск от забавяне извън определените срокове, са необходими допълнителни усилия за наваксване на изоставането.
Приемането на отчета е част от изградения механизъм за наблюдение на изпълнението на набелязаните мерки от страна на правителството. Изпълнението на мерките ще допринесе за преодоляване на основните пречки пред инвестициите на бизнеса и провеждането на нужните реформи, необходими за подобряване на бизнес средата в страната.
Министерският съвет утвърди разходите
за командировки за третото тримесечие на 2016 г.

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за третото тримесечие на 2016 г. на министрите, заместник-министрите, областните управители и на органите към Министерския съвет.
За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 11 070,25 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 1719,33 лв., на председатели и членове на държавни комисии – 345 лв., на ръководители на държавни институции – 13 527,58 лв., на областни управители – 5053,47 лв.
Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени
в бюджетите на четири министерства

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджетна програма „Администрация“ на Министерството на земеделието и храните за 2016 г. Промените са необходими за осигуряване на средства за персонал в новосъздадената Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“. Това става с намаляване на разходите по показател „Издръжка и други текущи разходи”.
С друго постановление Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на туризма. С 367 000 лв. се намаляват разходите по политиката в областта на устойчивото развитие на туризма, като с тези средства се увеличават разходите по бюджетна програма „Администрация“.
Правителството одобри и промени в утвърдените разходи по бюджетните програми на Министерството на околната среда и водите. Целта е да се осигури финансирането на дейности по управлението на водите, подобряване качеството на атмосферния въздух, биоразнообразието, контролната и превантивната дейност и климата. Преразпределението на средствата е основно в резултат от направени икономии по бюджетните програми „Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост“ и „Администрация“.
Промени бяха одобрени и в бюджета на Министерството на енергетиката. Измененията се налагат от необходимостта от допълнителни 160 000 лв. за изплащане на обезщетения на персонал. Средствата се осигуряват от намаление на разходите по политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие, което се дължи на очаквана икономия по показател „Издръжка и текущи разходи“.
Общините Котел, Струмяни и Дряново получават имоти от държавата

Правителството прехвърли на община Котел безвъзмездно правото на собственост върху незастроен терен с площ 30 дка край с. Тича. Общината ще го използва за реализиране на проекта „Рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци – Котел“. Изпълнението му ще се извърши съгласно изискванията на българското законодателство, без да се допуска нарушаване на проводимостта па преминаващото дере и без да се засягат структурата, функциите и природозащитните цели на защитена зона „Котленска планина“.
Община Дряново също получи правото на собственост върху имот, който ще използва за изпълнението на проект за закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци. Теренът от 13,6 дка се намира в местността „Градище“ край Дряново.
На община Струмяни беше прехвърлено безвъзмездно правото на собственост върху едноетажна сграда с площ 276 кв. м. Младежкият дом в с. Струмяни ще се използва за провеждането на социални и културни дейности. Общината ще осигури средства за поддръжка и ремонт на сградата и ще може да кандидатства по оперативни програми за реконструкция на общинска собственост.
Прието беше и решение за отчуждаване на имот – частна собственост, за държавна нужда. Той ще се ползва за изграждането на „АМ „Марица“ от км 114+000 до км 117+345,10 – реконструкция на електрически кабел 20kV, кабел САХкТ и реконструкция на водопроводи“. Имотът се намира в землището на с. Капитан Андреево, община Свиленград. Финансирането на отчуждителната процедура се поема от Агенция „Пътна инфраструктура“.
България и Саудитска Арабия ще си сътрудничат
в областта на туризма

Правителството утвърди подписания на 5 октомври т. г. Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на туризма между Министерството на туризма на България и Комисията за туризъм и национално наследство на Кралство Саудитска Арабия.
С документа двете страни заявяват стремежа си да подкрепят приятелството и сътрудничеството в туристическия бранш между България и Саудитска Арабия в рамките на съответните национални закони и нормативни актове.
Обща цел на двете страни е устойчивото развитие на сектора при отчитане на местните традиции и обществени ценности. България и Саудитска Арабия потвърждават ангажираността на правителствено ниво за разширяване на връзките между туристическия бранш, като предпоставка за създаване на благоприятна среда за задълбочаване и активизиране на двустранното сътрудничество в областта на туризма.
Одобрени са типовите изявления за присъединяване или намерение за участие на България
по два международни документа
в областта на отбраната

Правителството одобри типовите изявления за присъединяване или намерение за участие на България към международни документи в областта на отбраната.
Решението се отнася до Споразумението между правителството на Унгария и Щаба на Върховния командващ на Съюзното командване на НАТО по трансформацията, както и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили в Европа, относно осигуряването на поддръжка от страната домакин за провеждане на операции, учения и подобни военни дейности на НАТО.
Второто типово изявление касае Меморандума за разбирателство между правителството на Република Хърватия и Щаба на Върховния командващ на Съюзното командване на НАТО по трансформацията, както и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили в Европа, относно осигуряването на поддръжка от страната домакин за провеждане на военни дейности на НАТО.
С решението се създават необходимите условия за планиране и провеждане на поддръжка на военни формирования от въоръжените сили на България при участие в учения/операции на НАТО на територията на всяка една от цитираните страни. Това допълнително гарантира изпълнението на поетите военни ангажименти, произтичащи от пълноправното членство на страната в НАТО и повишава оперативните способности за гарантиране на националната сигурност и интегриране към колективната отбрана.
България се присъединява към Организацията
за европейско публично право

Правителството одобри Споразумението за учредяване и Устава на Организацията за европейско публично право. Министърът на правосъдието е упълномощен да подпише документа при условие на последваща ратификация.
Организацията е учредена в Атина през 2007 г. и в нея членуват 16 държави. Целите й са да разпространява познания в областта на публичното право и управлението.
България очаква да получи експертиза в сферата на правосъдието, както и експертна помощ във връзка с предстоящото председателство на Съвета на ЕС. Присъединяването към организацията не налага поемането на финансови задължения.
НКЖИ ще подпише споразумение
за консултантска помощ с ЕИБ

Министерският съвет одобри проект на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и Европейската инвестиционна банка.
Целта на документа е да бъде предоставена експертна помощ на НКЖИ при реализацията на железопътни проекти, изпълнявани по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“. Компанията изпълнява редица проекти, свързани с внедряване на интелигентни транспортни системи и за тази цел е необходимо използване на външна експертиза от висококвалифицирани международни консултанти.
Консултантските услуги ще бъдат изцяло финансирани от техническата помощ по ОПТТИ.
Одобрен е проектът на споразумение
за политически диалог между ЕС и Куба

Правителството одобри проекта на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Куба, от друга.
Споразумението ще допринесе за консолидиране на връзките между страните в областта на политическия диалог, сътрудничеството и търговията въз основа на взаимно уважение, реципрочност, общ интерес и зачитане на техния суверенитет. Отношенията ще бъдат насочени към подкрепа за модернизиране на икономиката и обществото на Куба, към сътрудничество на двустранна основа и в рамките на международни форуми, с цел укрепване на правата на човека и демокрацията, борба с дискриминацията и постигане на целите за устойчиво развитие.
България подкрепя диалога и сътрудничеството между ЕС и Куба и приветства приключването на преговорите по Споразумението. То в по-голяма степен съответства на новите реалности, включително в контекста на задълбочаване на стратегическото партньорство между ЕС и Общността на държавите от Латинска Америка и Карибския басейн, към която принадлежи и Куба. Споразумението ще послужи за разширяване на връзките между ЕС и Куба, което ще допринесе и за допълнително активизиране на българко-кубинските отношения.
Споразумението ще замени Общата позиция на ЕС от 1996 г. относно Куба.
Одобрени са българските позиции за заседания
на Съвета на ЕС

Министерският съвет прие българските позиции за заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, което ще се проведе на 8 декември в Брюксел.
Министрите на здравеопазването ще обсъдят възможностите за засилване на ролята на Съвета по здравеопазване в подготовката и отчитането на Европейския семестър. България ще потвърди последователната си позиция, че Европейският семестър не следва да разширява обхвата си извън дефинираните към момента области. Главен фактор при отчитане на ефективността на здравните системи следва да бъде дългосрочният ефект върху здравното състояние на населението на държавите-членки. Задълбочена дискусия по тези въпроси е възможна единствено в работни формати с водеща роля на експерти от областта на здравеопазването.
Министрите на труда ще проведат ориентационен дебат по темата за Европейския стълб за социални права и ще обменят мнения за Европейския семестър 2017 г. По време на форума се очаква да бъдат представени доклади за напредъка по предложенията за промени в директивите за командироване на работници и прилагане на принципа на равно третиране на лицата. В дневния ред на заседанието е и темата за развитието на социалната икономика и социалните иновации като инструменти за създаване на заетост и намаляване на бедността. Съветът ще приеме и три проекта на заключения за прилагането на младежката гаранция, интегрирането на ромите и относно „Жените и бедността“.
Министерският съвет прие също позицията на България за заседанието на Съвета по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 12 и 13 декември в Брюксел. На него ще се търси постигане на политическо споразумение по предложението за регламенти на Съвета за определяне на възможностите за риболов за някои рибни запаси в Черно море за 2017 година, както и относно възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на ЕС и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън него за 2017 г. Очаква се приемането на заключения относно утвърждаване на мястото на земеделските стопани във веригата за доставки на храни и по отношение на нелоялните търговски практики. Ще бъдат обменени мнения по селскостопанските аспекти на предложението за регламент относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 г.
Одобрени бяха и българските позиции за Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”, който ще заседава на 8 и 9 декември в Брюксел. При обсъжданията във формат министри на правосъдието България отново ще изрази подкрепа за създаването на силна и независима Служба на Европейския прокурор със специална компетентност да разследва, повдига и поддържа обвинения в съдилищата на държавите-членки срещу извършителите на престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза и ще съдейства за постигането на общ подход по Регламента. За България е важно в Регламента да участват колкото може повече държави-членки, тъй като това ще гарантира ефективното функциониране на Службата, особено в случаите на престъпления с транснационален характер. Министрите ще обсъдят и темата за директива относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред – досие, на което страната ни отдава приоритетно значение.
В областта на вътрешните работи ще бъдат дискутирани мерки за засилване на готовността и отговора на гражданската защита и за подобряване на сътрудничеството между службите за спешна реакция и за сигурност при преодоляване на последиците от терористични атаки. Ще бъдат обсъдени също борбата с тероризма и ревизирането на споразуменията от Дъблин.
Одобрени бяха и резултатите от проведеното на 18 ноември в Брюксел заседание на Съвета ПВР в частта му „Вътрешни работи”. На заседанието бяха обсъдени повишаването на оперативната съвместимост на базите данни и напредъка по приложението на Директивата относно събирането и обработването на резервационни данни на пътниците. България подчерта необходимостта от въвеждането в Шенгенската информационна система на бърза, изчерпателна и адекватна информация с оглед навременното идентифициране на чуждестранни бойци и подкрепи реформа в ШИС, която да позволи по-ефективното й функциониране.
Министерският съвет одобри доклад с резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси във формат Бюджет, което се проведе на 16 ноември в Брюксел. На него Словашкото председателство получи мандат за преговори с Европейския парламент (ЕП) за постигане на споразумение по проектобюджета на ЕС за 2017 г. Преговорите се проведоха в същия ден на заседание на Помирителния комитет, който се свиква съгласно бюджетната процедура на ЕС в случай на различие в позициите на Съвета и ЕП. Постигнато беше съгласие по бюджета на ЕС за следващата година, като общият размер на поетите задължения беше определен на 157,9 млрд. евро, а на плащанията – 134,5 млрд. евро. Средствата ще са насочени към основните приоритети на ЕС – стимулиране на растежа и заетостта чрез насърчаване на инвестициите, както и справяне с миграционната криза, включително справяне с първопричините за миграция.
За ангажименти за насърчаване на икономическия растеж и създаване на работни места бяха договорени с 12% повече средства в сравнение с тази година, както и с 5% повече за икономическо, социално и териториално сближаване. Бюджетът на ЕС за 2017 г. ще включва и допълнителни 500 млн. евро за поети задължения за Инициативата за младежка заетост, както и 500 млн. евро за подпомагане на млекопроизводителите и другите животновъди чрез допълнителни мерки за подкрепа.
Договорени бяха бюджетни кредити за ангажименти в размер на близо 6 млрд. евро за справяне с миграционната криза и засилване на сигурността, които ще се използват от държавите-членки за презаселването на бежанци, създаването на приемни центрове, подкрепа на мерките за интеграция и връщане на лицата, които нямат право да останат в ЕС.
Правителството одобри и доклад от заседанието на Съвета на ЕС по общи въпроси, формат „Кохезионна политика“, проведено също на 16 ноември. Страната ни подкрепи заключенията от заседанието, в които се казва, че в преговорите за законодателната рамка за 2014-2020 е постигнат баланс между амбиции към повече резултати и разумно финансово управление. По покана на Словашкото председателство на Съвета на ЕС представители на държавите-членки взеха участие в дебата за политиката за икономическо, социално и териториално сближаване на ЕС и за нейното бъдеще след 2020 г.

Правителството одобри Рамково споразумение
за заем в размер на 200 млн. евро между Банката
за развитие на Съвета на Европа и България

Министерският съвет одобри Рамково споразумение за заем в размер на 200 млн. евро между Банката за развитие на Съвета на Европа и България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средствата от ЕС по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г. С решението се упълномощава министърът на финансите да проведе преговорите и да подпише споразумението.
Заемът от Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ) ще подпомага усвояването на средствата от европейските фондове, като частично ще покрива българския принос във финансиране изпълнението на инвестиционни проекти, изпълнявани със средства от оперативните програми „Региони в растеж 2014-2020”, „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”.
Заемът се предоставя при много благоприятни финансови условия, като банката не начислява допълнителни такси и комисионни. Средствата се усвояват на траншове и постъпват в централния бюджет. Отделните траншове по години се обвързват с разчетите по оперативните програми за националното съфинансиране в средносрочен план и се предвиждат по закона за държавния бюджет за съответната бюджетна година.
С нова наредба за ползването на повърхностните води се синхронизират разпоредбите в Закона
за водите

Правителството прие нова наредба за повърхностните води, която отразява последните промени в Закона за водите. С нея се уреждат редът и начинът за използване на повърхностните води и водните обекти, процедурата за издаване на разрешителни и условията, при които се те издават за водовземане и ползване от повърхностен воден обект.
Документът конкретизира изискванията за стопанисването и използването на бентовете и праховете в некоригираните участъци на реките извън границите на населените места, както и на съоръженията, изгубили първоначалното си предназначение. Определят се редът и условията за издаване на разрешителни за ползване на воден обект при изземване на наносни отложения от реките с цел поддържане проводимостта на речното легло, като част от постоянната защита от вредното въздействие на водите.
Възможността за изземване на наносни отложения от реките (с изключение на река Дунав и язовирите) бе прекратена през 2015 г. В случаите, когато при огледа от междуведомствени комисии, назначени със заповед на кметовете на общини в урбанизираните територии и от областните управители извън тях, се установи, че за проводимостта на речното легло е необходимо изземване на наносни отлагания, областният управител организира и възлага почистването на определения участък. Разрешителното се издава от директора на съответната басейнова дирекция.
Срокът на разрешителните е равен на срока за изпълнение на договора, сключен между областния управител и избрания изпълнител. Изискванията към техническия проект за изземването са облекчени, предвид целта на конкретното използване – осигуряване на проводимостта на речните легла като част от постоянната защита от вредното въздействие на водите.
В приетата наредба са разписани и условията, отнасящи се до ползването на р. Дунав при изземване на наносни отлагания, както и методите за отчитане и определяне на количеството на иззетия материал. Предвижда се отлаганията да се измерват като товар и обработката им да се подчини на действащите нормативни разпоредби за обработка на товари, превозвани по вода, която следва да се извършва само на посочените за тази цел пристанища.
Приет е нов Устройствен правилник
на Министерството на финансите

Правителството прие нов Устройствен правилник на Министерството на финансите, който е изработен въз основа на резултатите от функционален анализ на администрацията на ведомството.
Предвидено е създаването на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“, което е свързано с последните промени в законите за финансовото управление и контрол в публичния сектор и за вътрешния одит в публичния сектор. В новата дирекция ще се обединят функциите и численият състав на дирекция „Вътрешен одит“ и на двете централни хармонизиращи звена, съществуващи в дирекция „Вътрешен контрол“. По този начин ще се оптимизира работата в изпълнение на една от функциите на министъра на финансите, свързана с провеждането, координирането и контролирането на държавната политика в областта на вътрешния контрол и вътрешния одит в публичния сектор. Също така ще се създаде допълнителна възможност експерти с натрупан опит да участват в разработването и изготвянето на методологически указания в областта на вътрешния одит и контрол в публичния сектор.
В новия Устройствен правилник е заложено численият състав на дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки” да се увеличи с три щатни бройки във връзка с разширяване дейността на Централния орган за покупки и с цел изпълнение на мерките, предвидени в Националната стратегия за развитие на сектор обществени поръчки в България за периода 2014-2020 година. Допълнителните щатни бройки са за сметка на числеността на персонала на дирекция „Бюджет“ и дирекция „Връзки с обществеността и протокол”.
В постановлението за приемане на Устройствения правилник се прецизират и разпоредби на нормативни актове на Министерския съвет с цел привеждането им в съответствие със Закона за публичните финанси.
Осигуряват се допълнителни трансфери за БАН
и за реализиране на значими проекти

Министерският съвет одобри 81,2 млн. лв. допълнителни разходи и трансфери за 2016 г. От тях предвиденият трансфер за Българската академия на науките чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г. е в размер на 5,8 млн. лв. Средствата са за целево подпомагане на докторанти и млади учени, за мерки за преодоляване на демографската криза в България, за въвеждане на съвременни методи в образованието и работа с младите таланти. Средствата са и за изграждане на автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България“, както и за управление на сеизмичния риск за сгради.
Предоставят се и 1,1 млн. лв. за Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, за укрепване и реконструкция на сградата на „Жълтото училище“.
По бюджетите на редица общини са разчетени 24,5 млн. лв. за реализиране на инфраструктурни проекти. Дейностите са свързани приоритетно с ремонт на общинска пътна и улична мрежа и с подобряване на водоснабдителната система.
С постановлението са одобрени и допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет в размер на 23,2 млн. лв. за финансово осигуряване през настоящата година на договора за продължаване на софтуерната осигуровка за програмни продукти на Майкрософт с придобит лиценз за безсрочно право на ползване за нуждите на държавната администрация. За обезпечаване дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ до края на годината се осигуряват допълнителни 1 млн. лв. за неотложни текущи разходи. За покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт с постановлението е одобрен допълнителен трансфер до 25,6 млн. лв. Той е определен на база очакваното неизпълнение на одобрената приходна част и разпоредбата на чл. 361, ал.4 от Закона за съдебната власт, съгласно която неизпълнението се покрива от наличности по сметки и със субсидия от централния бюджет.
Средствата по бюджета на Министерския съвет се предоставят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2016 г. Останалите разходи и трансфери се осигуряват чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2016 г.
Със заключителните разпоредби на постановлението се прави промяна в ПМС 191/ 2016 година с цел разширяване на номенклатурата на стоките, които възложителите на обществени поръчки могат да придобиват чрез стоковите борси.
Определен е концесионер за добив на строителни материали от находище „Карнобат”

Правителството одобри предоставянето на „Бургаспътстрой“ АД на концесия за добив на строителни материали – андезитови туфи, от находище „Карнобат“. Кариерата е разположена в землището на Карнобат, а концесионната площ е с размер 442 544 кв. метра.
Концесията се предоставя за 35 години. За срока на действието й се очаква постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 752 760 лв. без ДДС. Приходите от плащанията постъпват в държавния бюджет и бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ.
Кандидат-концесионерът предвижда инвестиции през периода на концесията за обезпечаване на производствената дейност в размер на 902 000 лв.

Правителството предоставя нови 270 хил. лв.
на общини за училищни дейности

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 270 383 лв. по бюджетите на общини.
Средствата са предвидени по бюджета на МОН за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Без свободен час в училище“ и „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищно и училищно образование“, одобрени в началото на годината. С тях ще бъдат изплатени реално взети учебни часове от учители и възпитатели, които са замествали свои отсъстващи колеги в периода септември-октомври т. г. С тях ще се финансират и годишните разходи за интернет на две училища, преминали от държавно на общинско финансиране.


Share This:

Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com