Вижте всички решения на правителството в оставка от заседанието му на 23 ноември, тази година

Share This:


30 участници в Горянското движение са предложени посмъртно за удостояване с орден
„За граждански заслуги”

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за посмъртното удостояване с орден „За гражданска заслуга” на 30 командири на горянски отряди и на самостоятелни бойци за големите им заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, демократичните институции и за защитата на човешките права и свободи. Това са: Васил Златевски, Тодор Филипов, Стойчо Караджов, Герасим Тодоров, Христо Бузов, Иван Тасев, Петър Дойков, Петко Китиков, Георги Комитов, Минчо Михов, Атанас Баталов, Спас Райкин, Стефан Генчев, Спас Иванов, Кольо Господинов, Цанко Цанков, Цветанка Георгиева-Чолакова, Атанас Баташки, Добри Чапуков, Христо Пенчев, Пеньо Михов, Георги Стойнов, Кръстьо Хаджииванов, Стоян Денев, Стоян Гергинов, Яни Магриотов, Фаик Алиев, Сюлейман Павлов, Али Кехайов, Атем Гуйчов. Инициативата е на Съюза на репресираните от комунизма „Памет”.
Горянското движение се е борило срещу тоталитарната власт след 9 септември 1944 г. Кулминацията му е в периода 1952-1953 г., когато е наброявало 3130 души в близо 160 чети, голяма част от които са избити от комунистическата власт. Те са се противопоставяли на съществуващия репресивен режим, отстоявали са ценностите на демокрацията в защита на основни човешки права и са посветили живота си за промяна на ситуацията в България.
Награждаването им е проява на държавната воля за политическа и морална реабилитация на жертвите на режима и е в съзвучие с редица национални и международни актове, по които България е страна като, например, Резолюция 1096/1996 на ПАСЕ относно мерките за разграждане на наследството от бившите комунистически тоталитарни режими, Резолюция 1481/2006 на ПАСЕ за необходимостта от международно осъждане на престъпленията на тоталитарните комунистически режими, Пражката декларация за европейската съвест и комунизма от 2008 г. и др.

Укрепва се съставът
на Постоянното представителство
на България към ЕС

Правителството одобри временно увеличение на състава на Постоянното представителство на България към Европейския съюз в Брюксел във връзка с подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета. Решението е в съответствие с една от основните задачи от Плана за подготовка на Българското председателство.
За периода от началото на 2017 г. до 30 септември 2018 г. съставът ще бъде увеличен с 90 щатни бройки, от които 59 дипломатически служители и 31 административно-технически служители. Така ще се осигури необходимата подкрепа на основния състав на Постоянното представителство за изпълнение на задълженията по подготовката и провеждането на Българското председателство.
На 26 юли 2016 г. с Решение № 2016/1316 на Съвета беше изменен редът на поемане на председателството на подготвителните органи на Съвета на ЕС. Съгласно приетото решение се променят периодът, в който България ще изпълнява функциите на ротационен председател на Съвета на ЕС, както и конфигурацията на триото на държавите-членки, с които последователно ще се поемат тези функции. Считано от 1 юли 2017 г. председателството на Съвета на ЕС ще бъде поето последователно за период от шест месеца от Естония, България и Австрия. България ще председателства Съвета на ЕС и подготвителните органи в периода от 1 януари 2018 г. до 30 юни 2018 г.
Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени
в бюджетите на МИ и МТИТС

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджетите на министерствата на икономиката и на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
В бюджета на Министерството на икономиката с 347 000 лв. от реализирани икономии се намаляват утвърдените разходи по политиката в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност. Средствата се пренасочват в две направления – за програма „Администрация“ и по бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз“. Изменението допринася за доближаване на бюджета по отделните политики и програми до размери, максимално близки до необходимите за тяхното изпълнение.
С изменението в бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се намаляват разходите за административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза и се увеличават разходите за развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура и на съобщенията, електронното управление и информационните технологии. Преструктурирането на предварително разчетените разходи ще позволи покриване на възникнали приоритети.
Одобрено беше и увеличение на утвърдения със Закона за държавния бюджет за 2016 г. показател по бюджета на МТИТС за максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети тази година, с 4,06 млн. лв. Това се налага поради изискванията на Закона за счетоводството във връзка със сключени договори, отчетени като нов ангажимент за 2016 г. Средствата за изпълнението им се осигуряват в рамките на разходните тавани за всяка година от срока на договора и не водят до необходимост от допълнителни разходи за МТИТС.
Министърът на образованието и науката
е определен за национален координатор
на членството на България в института за ядрени изследвания в Дубна

Правителството определи министъра на образованието и науката за национален координатор на участието на България в Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) – Дубна. Той ще бъде подпомаган от междуведомствена работна група, чиито членове са представители на министерствата на образованието и науката, на енергетиката, на външните работи, на финансите, на здравеопазването и на Агенцията за ядрено регулиране.
ОИЯЕ е междуправителствена организация, създадена през 1956 г., в която към момента пълноправни членове са 18 страни, сред които и държави-членки на ЕС. Институтът разполага с уникална научна инфраструктура и осъществява връзки с над 800 научни центъра и университети в 62 страни. Дейността му е в сферата на физиката на елементарните частици, ядрената физика и ядрените реакции, физиката на тежките йони, неутронната и реакторна физика, медицинската физика и радиационна биология и т. н.
През 2015 г., съвместно с научната общност в България, започна анализ на координацията на участието на България в дейностите на ОИЯИ. Той посочва, че членството има изключителна роля за развитието на българската наука, технологии, подготовка на научни кадри, поддържането на високи стандарти на работа на българските специалисти, както и за развитието на ядрената енергетика в страната. Предложението за определяне на министъра на образованието и науката за национален координатор за участието на страната ни в Института в Дубна, вкл. на средствата, необходими за това, е резултат от осъществения анализ.
С постановление по бюджета на МОН са одобрени и допълнителни разходи в размер на близо 3,7 млн. лв., с които ще се изплати вноската на България за членство в ОИЯИ за 2016 г. и ще се доплати остатъкът от нея за 2015 г.
Правителството отпусна над 21 хил. лв.
за стипендии на даровити деца

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МОН и трансфери към общини в размер на 21 195 лв. Средствата са планирани в централния бюджет за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.
С тях ще бъдат насърчени ученици от общински и държавни училища в системата на министерствата на образованието и науката и на земеделието и храните, постигнали високи резултати на олимпиади и състезания.
Общините получават над 11,7 млн. лв.
за оптимизация на училищната мрежа
и стимулиране на резултатите в училищата

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 7 715 241 лв. по бюджетите на общините.
Със средствата се осигуряват финансово дейности по модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелни общежития“ от националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“. С тях ще бъдат изплатени обезщетения за септември и октомври 2016 г. при намаляване на числеността на персонала поради промяна в структурата и състава му, както и за обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание. Включени са и обезщетения на персонала при преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на училища, детски градини и общежития.
На общините са предоставени и 4 068 353 лв., осигурени от бюджета на МОН за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие.
Правителството даде съгласие САЩ да придобият право на собственост върху имот в София

Правителството даде съгласие Съединените американски щати да придобият право на собственост върху имот за нуждите на своята дипломатическа мисия в София. Имотът, който се намира на улица „Саша Попов“ №25, е собственост на Кралство Норвегия.
С приемането на решението България изпълнява ангажиментите си на приемаща държава по чл. 21 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения. Даването на съгласие е целесъобразно с оглед развитието на дипломатическите отношения и успешното сътрудничество между двете държави и е на основание Закона за собствеността.
Министерството на отбраната ще обяви за продажба два имота в Самоков и в София

Правителството даде съгласието си министърът на отбраната да извърши продажба на два имота с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и на Българската армия, чиято данъчна оценка надхвърля 500 000 лв. Имотите са в Самоков – поземлен с площ 47,355 дка и застроен с 22 сгради, и в столичния квартал „Драгалевци” – поземлен с площ 18,89 дка, застроен с 18 сгради. Данъчните им оценки са съответно 545 259,20 лв. и 1 632 093,10 лева.
Продажбата ще се извърши чрез търг по реда на Закона за държавната собственост и Глава Пета от правилника за прилагането му. Първоначалната цена ще бъде определена като данъчната оценка на имота се завиши с 10 на сто и се прибави балансовата стойност на съоръженията, които са част от имота и не подлежат на данъчно деклариране, също увеличена с 10 на сто.
Община Балчик получава имот
за административни нужди

Община Балчик получи правото на собственост върху втория етаж от административната сграда на пл. „21 септември“ №6 в града. Към момента той се ползва от общинската данъчна служба. Решението на правителството създава условия за по-доброто управление на имота при запазване на функциите му.
За нуждите на Общинската служба по земеделие в Монтана кабинетът предостави на МЗХ управлението на част от имот – публична държавна собственост. Целта е да се осигури качествено обслужване на потребителите на административни услуги по-добър стандарт за обслужване на земеделските стопани. Офисът се намира в административната сграда на пл. „Жеравица“ №1 в областния град.
Правителството промени статута на два имота от частна в публична държавна собственост и ги предостави безвъзмездно за управление на Националната компания „Железопътна инфраструктура“ за изграждането на интермодалния терминал в Пловдив. Терените в местността „Узун пара“ край с. Кадиево са с обща площ от 610 кв. м. Kaтo управител на железопътната инфраструктура, НКЖИ е бенефициент на средствата, предназначени за изграждането на обекта. Решението е предпоставка за своевременното издаване на разрешението за строеж на интермодалния терминал.
С две други решения министрите промениха от публична в частна държавна собственост статута на два имота. Единият е на ул. „Граф Игнатиев“ №29 във Варна и е с площ 202 кв. м, заедно с построена сграда от 153 кв. м. Правата за управление се прехвърлят на областния управител на област Варна поради отпаднала необходимост за Патентното ведомство. Другият е на ул. „Алекси Нейчев” в Карнобат и е ползван от местното полицейско управление. Постройките в него подлежат на събаряне предвид плановете за изграждане на нова сграда.
Правителството ще издигне кандидатурата
на България за непостоянен член на Съвета
за сигурност на ООН за периода 2038-2039 г.

Правителството даде съгласието си да бъде издигната кандидатурата на България за непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН за периода 2038-2039 г. С това се отменя решение от 2003 г., което предвиждаше страната ни да кандидатства за позицията в Съвета за сигурност през 2018-2019 г.
Решението е взето като се отчитат съвпадащите други приоритетни външнополитически ангажименти за държавата ни през първоначално предложения период – като Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и кандидатурата на страната ни за членство в Съвета по правата на човека за периода 2019-2021 г.
Индонезия открива консулство във Велико Търново

Министерският съвет даде съгласие Република Индонезия да открие свое почетно консулство със седалище във Велико Търново и с консулски окръг на територията на областите Велико Търново, Габрово, Търговище и Ловеч. С решението се дава съгласие функциите на почетен консул да изпълнява Георги Шопов. Той е собственик на строителна фирма и съпрезидент на Българския строителен и търговски консорциум и член на Българската строителна камара.
Откриването на консулство на Индонезия в България ще предостави нови възможности за развитие на отношенията между двете страни в търговско-икономическата област, културния и образователен обмен.
България се присъединява към Партньорството
за логистична поддръжка на операциите

Правителството одобри присъединяването на България към Партньорството за логистична поддръжка на операциите, което се администрира от Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване.
Решението създава правно основание България да ангажира Агенцията за усилване на способностите си по осигуряване на дейности по поддръжка от страната-домакин на Силите за отговор на НАТО (NRF) в съответствие с изискванията на Плана за действие на силите на НАТО чрез използване на алтернативни варианти – т. нар. Third Party Logistics Support.
С финансиране по линия на официалната помощ
за развитие ще бъде подкрепено изпълнението на проекти в шест приоритетни за страната ни държави

Министерският съвет одобри типов проект на споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проекти в областта на сътрудничеството за развитие и за сключване, въз основа на него, на споразумения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Сърбия, Република Македония, Босна и Херцеговина, Украйна, Молдова и Виетнам.
Проектите се финансират по отделяната от България като държава-член на ЕС помощ за развитие в размер на 1,276 млн. лв. Проектите допринасят за задълбочаване и откриване на нови възможности за разширяване на двустранното сътрудничество, а също така подкрепят и общите усилия за осъществяване на политиката на ЕС на сътрудничество за развитие и на Програмата 2030 за устойчиво развитие, приета от Общото събрание на ООН.
Сред основните цели на българската помощ за развитие са повишаването на качеството на образованието и гарантиране на равен достъп в условията на мултикултурна среда, подкрепата за по-качествено здравеопазване, подпомагането на демокрацията и изграждането на активно гражданско общество чрез насърчаване на младите хора на регионално ниво, подобряването на отношението към националните малцинства и други уязвими групи, както и между тях. Проектните дейности в страните партньори ще подпомогнат също така за разкриването на перспективи за икономическо развитие в слаборазвити общини и разработване на конкретни мерки за повишаване на капацитета на малкото и средно предприемачество на местно ниво, укрепването на доверието в държавните институции и изграждането на административен капацитет за увеличаване на възможностите на местните групи и институции за съвместно планиране и управление на трансгранични проекти.
Одобрените за финансиране проектни предложения следват заложените приоритети в приетата от Министерския съвет по-рано тази година Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ за периода 2016-2019 г. Сред тях са закупуването на учебни помагала за училището в Босилеград, Сърбия, реконструкцията на залата и сцената на културния център и на народната библиотека в Димитровград, Сърбия, реконструкция на училищна сграда и подобряване на битовите условия в регионалното училище в Могила и в Манастирец, Република Македония, финансиране на проектите „Модерни условия за култура” и „Образование за най-малките” в Босна и Херцеговина, оборудване на кабинети за езиково обучение по чужд език в шест училища в Украйна, основен ремонт в дома на културата в с. Валя Пержей и подмяна на ВиК мрежа в с. Кирсово в Молдова, енергоспестяващи мерки в детска градина Виетнам-България в Ханой, Виетнам.
Утвърдена е Национална рамкова позиция
за участие в Европейския съвет на 16 декември

Правителството утвърди Националната рамкова позиция за участие в Европейския съвет на 16 декември. Решението е приема и във връзка с Плана за изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС за външна политика и сигурност в областта на сигурността и отбраната и дава мандат за участието и излагане на националната позиция на страната ни както на министерско равнище, така и на равнище държавни и правителствени ръководители.
Основните области на работа по приложението на Стратегията са: интегриран подход към конфликтите и изграждане на устойчивост; сигурност и отбрана; засилване на връзката между вътрешната и външната сигурност; актуализация на съществуващите тематични и географски стратегии; дейности в областта на публичната дипломация. За България всичките пет области са от еднаква степен на важност и е участвала активно в подготовката на общите позиции.
Правителството прие също позицията на България за редовното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност, което ще се проведе на 28 и 29 ноември в Брюксел. На него ще бъде обсъдено състоянието на реалната икономика, както и интегрирането на конкурентоспособността във всички области на политиката. Ще се направи преглед на изпълнението на стратегията за единния пазар една година след приемането й, ще се обсъдят възможностите да се придаде нова динамика на единния пазар в полза на потребителите и конкурентоспособността на Съюза в сферата на промишлеността. Комисията ще представи инициативата за стартиращи предприятия, с която да се въведе необходимото регламентиране на тези предприятия и облекчаване на бизнес средата за тях. По време на заседанието ще бъде обсъдено и въвеждането на единния патент и Единния патентен съд и България участва активно в подготовката за започване на функционирането му.
В частта „Научни изследвания“ Съветът ще приеме проект на заключения относно мерки за подпомагане на изследователи в начален етап на кариерата им, за повишаване на привлекателността на научните кариери и насърчаване на инвестициите в човешки потенциал за научноизследователска и развойна дейност. Ще се проведе дискусия за изпълнението на стратегията за международно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите.
Одобрен беше и доклад за резултатите от участието на България в редовното заседание на Съвета на министрите на ЕС по околна среда, проведено на 17 октомври 2016г. в Люксембург. На него бяха обсъдени законодателни предложения за земеползване и горско стопанство и секторите извън Европейската схема за търговия за намаляване на емисиите с най-малко 40% до 2030 г. Проекторегламентите включват задължителни цели за държавите-членки, свързани с нивата на годишните емисии на парникови газове за периода 2021-2030 г. в секторите транспорт, сграден фонд, селско стопанство, отпадъци, земеползване и горско стопанство, които са с принос за действията на ЕС в областта на климата. Европейската комисия предложи най-ниската цел за страната ни – 0% за нивата на годишните емисии на парникови газове за секторите извън Европейската схема.
Одобрени са резултатите от участието на България в третата конференция на ООН по въпросите
на жилищната политика
и устойчивото градско развитие

Правителството одобри доклада на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова за участието на българската делегация в третата конференция на ООН по въпросите на жилищната политика и устойчивото градско развитие. Форумът се проведе на 17 и 20 октомври в Кито, Република Еквадор.
Основните цели на конференцията бяха свързани с подновяването на политическия ангажимент за устойчиво градско развитие, оценката на постиженията до момента, намиране на решения за борбата с бедността, както и идентифициране и справяне с новите предизвикателства.
Приоритет на събитието бе приемането на Нов дневен ред за градовете, който формулира общата визия и политическият ангажимент за устойчиво градско развитие. Той е предназначен да даде визия на следващите двадесет години на устойчиво и трансформиращо развитие в световен мащаб. Поставен е силен акцент върху включването и участието на заинтересованите групи, гражданското общество и местните организации, като се призовава за конкретни действия на глобално, национално и местно ниво при гъвкави условия предвид различните реалности в държавите, капацитета и степента им на развитие.

Имотите – публична държавна собственост,
ще се застраховат задължително срещу природни бедствия и земетресения

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, с които се дава дефиниция на понятието „семейство“ и се определят рисковете, срещу които задължително се застраховат застроените имоти – публична държавна собственост.
Въвежда се регламентацията, че застроените имоти – публична държавна собственост, ще се застраховат задължително срещу природни бедствия и земетресения. Предприемането на посочените мерки е с цел гарантиране на обществения интерес предвид факта, че тези имоти са предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности.
Регламентира се, че условията на търговете за продажба на имоти – частна държавна собственост, се публикуват поне в два национални ежедневника, вместо поне в един национален и в един местен вестник. Това ще доведе до по-голямо популяризиране на провежданите търгове и съответно до по-голям брой потенциални участници в тях.
Изясняването на понятието „семейство“ се налага с оглед на правилното определяне на жилищната нужда при настаняване под наем в държавни ведомствени жилища. Целта е да се предотврати прилагането на неправилни практики при определяне кои лица следва да се считат за членове на семейството на кандидатстващите за настаняване под наем в държавни ведомствени жилища лица. По реда на Правилника за семейство се приемат съпрузите (родителят), ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.
Оптимизира се администрацията
на Министерството на младежта и спорта

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, които да оптимизират структурата на администрацията при запазване на сегашната й численост.
Числеността на дирекциите „Административно-правно и нормативно обслужване“, „Координация и контрол на спортната подготовка“ и „Спорт за всички и регионална координация“ се увеличава за сметка на намаляване на щатните бройки в Инспектората и в дирекция „Младежки политики“. По този начин ще се създадат условия за оптимизиране на работните процеси и ефикасното и ефективно използване на експертния потенциал в администрацията на ММС.
България ще получи достъп до 210 млн. евро
по Финансовия механизъм на ЕИП
и по Норвежкия финансов механизъм

Правителството одобри два меморандума за разбирателство – за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство между България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и за изпълнението на Норвежкия механизъм между България и Норвегия.
Срокът на действие на меморандумите е до 2021 г. За този период страната ни ще получи достъп до 115 млн. евро по Финансовия механизъм на ЕИП и до 95,1 млн. евро по Норвежкия финансов механизъм.
Средствата по Финансовия механизъм на ЕИП са за приобщаване, заетост на младите хора и намаляване на бедността. Предвиден е финансов ресурс за околна среда, изменение на климата и нисковъглеродна икономика, както и за енергийна сигурност. Ще се стимулират дейности за предприемачество в областта на културата, културното наследство и сътрудничество, гражданското общество.
По Норвежкия механизъм средствата ще се предоставят по програми в секторите развитие на бизнеса, иновации и МСП, околна среда, изменение на климата и нисковъглеродна икономика, правосъдие и вътрешни работи, социален диалог и достойни условия на труд.
Одобрено е финансиране по проекта за осигуряване на летателната годност на МиГ-29

Правителството одобри допълнителни разходи в размер до 54 605 000 лв. по бюджета на Министерството на отбраната, в съответствие с приетия с РМС 232/2016 Проект за инвестиционен разход „Осигуряване на летателната годност на самолети МиГ-29”.
Това е вторият транш от предвидените в централния бюджет средства за проекта. Първият – от 15,395 млн. лв., беше отпуснат в началото на този месец.
С изпълнението на проекта ще се създадат необходимите условия ВВС да поддържат и развиват способности за контрол на въздухоплаването и за гарантиране на въздушния суверенитет, за прилагане на механизмите на колективната отбрана на НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз.
Осигурени са средства за администриране
на пилотна схема на инвестиционната програма „Минерални води“

Правителството прие промени в свое постановление, с което бяха одобрени допълнителни трансфери по бюджета на МОСВ в полза на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. С измененията Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда следва да предостави на Националния доверителен екофонд 3,5 млн. лв. за администриране на пилотна схема на инвестиционната програма „Минерални води“.
Програмата ще финансира екологични общински проекти, водещи до оползотворяване на топлинната енергия на минералните води и като резултат – директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове. Ще финансира и част от инвестициите, водещи до подобряване и повишаване на ефективното използване на ресурсите от минерални води.
Допълнително, разходната част по бюджета на МОСВ беше увеличена с 1 533 610 лв. в частта на разходите за поддръжка, предназначени за погасяване на възникнало задължение и изпълнение на чл. 519, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс. Увеличението е продиктувано от влязло в сила Решение по Международно арбитражно дело №13/2007 г. Сумата представлява обезщетение за вреди, произтичащи от разходите, направени поради грешки и пропуски в тръжната документация и в проектите за строителство на сметище Перник; стойността на механична работилница и дървена постройка, оставени при предаване на обекта; обезщетение за процедурната печалба от неизпълнени работи; възнаграждение за изпълнени работи и лихвата за забава на плащанията, както и присъдените разноски по търговското дело на ВКС.
Правителството одобри допълнителни разходи
и трансфери в размер на 4,071 млн. лева

Министерският съвет одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 4,071 млн. лева.
По бюджета на Сметната палата са одобрени 140 хил. лв. допълнителни разходи за 2016 г. за изплащане на дължимите обезщетения на нейни служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Осигурени са и 442 хил. лв. по бюджета на Комисията за финансов надзор за заплащане на дължимите вноски за членски внос към Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.
На Института по океанология към БАН се предоставят 1,1 млн. лв. за финансиране на дейности за завършване на ремонта на научно-изследователския кораб „Академик“.
Последните изменения на Изборния кодекс наложиха някои промени в организацията по подготовката на изборния процес от страна на Централната избирателна комисия и на Министерството на външните работи. В тази връзка се увеличават и разходите, одобрени с план-сметката по подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент и на национален референдум, общо с 1,850 млн. лева. От тях 250 хил. лв. са за Централната избирателна комисия за информационно осигуряване и 1,6 млн. лв. за организиране на изборите и националния референдум зад граница.
За общини са разчетени 2,389 млн. лв. за неотложни инфраструктурни ремонтни дейности.
Прецизира се редът за предоставяне на финансови средства от Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане

Правителството одобри промени в Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. С промените документът се привежда в съответствие със Закона за защита при бедствия, като се прецизират обхватът, редът за заявяване на финансовите средства, както и критериите за оценка на постъпилите искания за финансиране.
Съобразно закона се прецизират дейностите, за които Комисията приема решения за предоставяне на средства от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване или преодоляване на последиците от бедствия, като контролира целевото им разходване. Средствата се предоставят за финансиране на превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране, като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответния орган или към осигурените средства от други източници. Средства ще се отпускат също за непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при бедствия на включените сили и средства на единната спасителна система; за неотложни възстановителни работи; за възстановителна помощ; за обезщетяване на физически и юридически лица, както и на органите на държавната власт и на местното самоуправление; за контролни проверки по изпълнението на решенията на Комисията и по жалби и сигнали.
За финансирането на превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране Министерски съвет ще определи лимит, не по-малък от 15% от средствата от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, обладаване и преодоляване на последиците от бедствия, както е предвидено в ЗЗБ. Регламентират се критерии за разглеждане и оценяване на постъпилите искания за финансиране на проекти за изпълнение на превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране от Националната, областните и общинските програми за намаляване на риска от бедствия, като с приоритетното им финансиране ще се повиши устойчивостта на системата за защита при бедствия.
Предвид промяната в ЗЗБ, се променя и съставът и председателството на Комисията. Съставът се увеличава от 15 на 17 членове, а председателят се определя със заповед на министър-председателя и е един от вицепремиерите в правителството. Предложени са и нови текстове, които прецизират организацията и дейността при провеждане на заседания и вземане на решения от Комисията.
Правителството одобри актуализираните годишни разчети на сметката за средствата от ЕС
на ДФ „Земеделие” за 2016 г.

Правителството утвърди актуализираните годишни разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие” за 2016 година.
Разчетите са на база реалното изпълнение на програмите и схемите към 31 октомври 2016 г. и очакваното изпълнение за ноември и декември 2016 година. В разходните и финансиращите параграфи са планирани средства за финансиране на Програмата за развитие на селските райони, Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”, Програмата за морско дело и рибарство, директните плащания на площ и пазарните мерки.
Актуализираните разчети предвиждат вътрешнокомпенсирани промени в бюджетната част на сметката. Плащанията във финансиращата част се увеличават с 592 млн. лв. във връзка с прогнозата за извършване на допълнителни плащания по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и по мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Годишните разчети на Сметката за средствата от ЕС на ДФ „Земеделие” за 2016 г. са изготвени съгласно таваните, предвидени в Закона за държавния бюджет на за 2016 г. и съгласно показателите от Единната бюджетна класификация на разчетите по консолидираната фискална програма за 2016 г., залегнали Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com