Вижте всички решения на правителството от заседанието му на 16 ноември

Share This:


Одобрено е правителствено становище
по Конституционно дело №12/2016 г.

Правителството одобри становище по Конституционно дело №12/2016. То е образувано по искане на 49 народни представители за установяване на противоконституционност на §18, ал. 1-5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката.
Атакуваните текстове се отнасят до режима на прилагане на цените по чл. 31, ал. 8 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) за производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници чрез енергийни обекти, които са изградени със средства от национална или европейска схема за подпомагане и по отношение на които заявления за подпомагане са постъпили до влизането в сила на ЗЕВИ.
В становището се излагат подробни аргументи, че искането е неоснователно и следва да бъде отхвърлено.
Защитените училища в България са 142, средищните – 765

Правителството прие списъци на защитените и на средищните училища в България за учебната 2016/2017 г.
Към досегашните защитени училища са добавени нови четири. Те са в селата Буково и Долен, област Благоевград, Славяново, област Търговище, и Скалица, област Ямбол. От списъка отпадат училищата в с. Буйново, област Смолян, и в с. Осеновлаг, област Софийска, поради липса на ученици и закриване.
За защитено се определя държавно или общинско училище, което, ако бъде закрито, поне 10 ученика в задължителна училищна възраст ще пътуват на не по-малко от 20 км до най-близкото друго училище. За планинските райони, освен километрите, се отчита разчлененост на релефа, обезопасеност на маршрута, налична пътна инфраструктура, денивелация. Статут на защитено училище придобива и училище, което, ако бъде закрито, неговите ученици няма да могат да се обучават в най-близкото средищно училище поради липсата на капацитет и невъзможност да бъдат изпълнени здравно-хигиенните изисквания в него.
С актуализацията на списъка на средищните училища за 2016/2017 г. от него отпадат 26 от вписаните, поради оптимизация на училищната мрежа, и се включват нови осем средищни училища от осем области. Общият брой на учениците в новите средищни училища е 1276, като 196 от тях са ежедневно пътуващи.
Общият брой на средищните училища за настоящата учебна година става 765. Те се намират в 626 населени места. Средищните училища са посещавани от общо 189 191 ученици, като пътуващите до 16-годишна възраст са 42 053.
Списъците на защитените и на средищните училища са съставени по предложение на общините и след извършени проверки от регионалните инспекторати по образование.
Приет е доклад за изпълнението на мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

Правителството прие доклад за изпълнението към 31 октомври на Плана за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз.
От общо 202 мерки със срок на изпълнение до 31 октомври са изпълнени 140. Неизпълнението е 30,7%, което представлява намаление спрямо август и септември, когато процентите бяха 35 и 32,1.
От нереализираните мерки 15 са свързани със стартирали процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Законопроектите, представляващи неизпълнени мерки, са 26. От тях девет са внесени в Народното събрание и се намират на различен етап на приемане. По отношение на останалите законопроекти ресорните ведомства следва да положат допълнителни усилия за ускоряване процеса по тяхното разработване, съгласуване и внасяне в Народното събрание.
Посланикът ни в Унгария ще представлява България в Дунавската комисия

Министерският съвет упълномощи Уляна Богданска, извънреден и пълномощен посланик на България в Унгария, да представлява страната ни в Дунавската комисия.
Дунавската комисия е международна организация със седалище в Будапеща, учредена по силата на Конвенцията от 1948 г. за режима на корабоплаването по Дунава.
България е член на Дунавската комисия от момента на нейното учредяване. Съгласно установената практика посланиците на държавите-членки, които са акредитирани в Унгария, представляват съответните страни и в Дунавската комисия.
Обезпечено е участието на международни туристически изложения през 2017 г.

Министерският съвет прие постановление, с което увеличи с 4,2 млн. лв. утвърдения със Закона за държавния бюджет за 2016 г. максимален размер на разходите, които Министерството на туризма може да поеме. Промяната се налага в резултат на предприетия нов подход от министерството при планиране на работата му.
Утвърдената в началото на тази година програма за национална туристическа реклама през 2017 г. даде възможност за своевременно и ефективно планиране на дейностите за представяне на България на международните пазари. Те доведоха до много добри резултати, като увеличеният брой туристи през 2016 г. повиши значително приходите в сектора. За да продължи тази тенденция, Министерството на туризма се нуждае от увеличаване на ангажиментите за разходи за 2016 г. Прилагането на постановлението ще даде възможност да бъдат запазени добрите локации на българските национални щандове на туристическите изложения и страната ни ще получи ключово място при изграждането им в началото на 2017 г.
Постановлението няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието в размер на 89 579 лв. Със средствата, планирани в централния бюджет, се възстановяват изплатени от МП обезщетения по одобрени с осем решения на МС приятелски споразумения и едностранни декларации във връзка с жалби в Европейския съд по правата на човека.
Министерският съвет одобри и вътрешно компенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2016 г. Със спестени средства от програма „Администрация” се обезпечава ресурс за уреждане на неизпълнени разчетни взаимоотношения от 2014 г.между ДФ „Земеделие“ и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.
Утвърдени бяха и вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите на министерствата на финансите и на труда и социалната политика.
С 10 млн. лв., неразходвани по програмите на МФ „Управление на ликвидността” и „Администрация” са увеличени разходите на Националния компенсационен жилищен фонд. С тях ще бъдат изплатени част от натрупаните задължения за левови компенсации на граждани, притежаващи многогодишни жилищно-спестовни влогове и включени в окончателни списъци при общините, след придобиване на жилища или започнали изграждането на такива.
С вътрешнокомпенсираните промени по бюджета на МТСП се гарантира осигуряването на пълния размер средства за изплащане на всички отпуснати целеви помощи за отопление за сезон 2016/2017 г., месечните добавки за социална интеграция, както и на целевите помощи за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. Основна цел на измененията е защитата на най-уязвимите групи от населението. С промените се обезпечава и нормалното функциониране дейността на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и Агенцията за социално подпомагане.
Предоставени са 4,9 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ на инвеститори

Правителството одобри проект на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за частично възстановяване на направени от инвеститори плащания. Средствата възлизат на до 4,9 млн. лв. и са за периода 2016-2020 г. Те се отпускат на инвеститори за направените от тях задължителни осигурителни и здравни вноски за работниците и служителите, заели новите работни места, свързани с осъществяването на пет сертифицирани инвестиционни проекта.
Проектите са за разширяване на дейността на съществуващи предприятия, основно в района на столицата, като се планира разкриването на 1260 нови работни места и извършването на инвестиции в размер на 28,3 млн. лв. Дейностите се осъществяват във високотехнологични дейности от производствения сектор и от сектора на услугите. С договора инвеститорите поемат ангажимент да поддържат заетостта по тези проекти за срок от най-малко три или пет години, в зависимост от категорията на предприятието.
Проектите са на дружествата „Куинтайлс България“ ЕООД, „Мелексис България“ ЕООД, „Интегрейтид Микроелектроникс България“ ЕООД, „АЙ БИ ЕМ България“ ЕООД и „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД.
Възстановяват се остатъчни суми за проекти
по изтеклото Споразумение за сътрудничество между България и Гърция

Кабинетът упълномощи министъра на регионалното развитие и благоустройството да възстановени остатъчни суми по проекти, управлявани от МРРБ по изтеклото междуправителствено Споразумение за петгодишна програма за сътрудничество в развитието между България и Гърция. С уреждането на финансовите отношения между двете страни по изпълнените четири проекта, финансирани по Споразумението, формално ще приключат всички ангажименти на двете страни.
В изпълнение на възложените за управление на МРРБ проекти е разкрито и оборудвано Еднодневно хирургично отделение в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ – Кърджали. Сградата на отделението е реконструирана, доставени са медицинска апаратура и линейки. За Регионалния онкологичен медицински център в Смолян е предвидена медицинска апаратура. По проект „Доставка на медицинско оборудване за Междурегионалната онкологична болница – Враца“ е закупена медицинска апаратура, която е предадена на болницата и е влязла в експлоатация. По проект „Цифрова оптична научно-изследователска мрежа на Югоизточна Европа“ са изготвени тръжни документи, които са представени на гръцката страна.
Община Сандански получава държавен имот
за регулиране на движението в града

Община Сандански получи за административни и служебни цели държавен имот от 20 дка, с построените в него десет сгради. Досега той е бил собственост на Министерството на отбраната, но е с отпаднала необходимост.
Теренът се намира в общинския град и ще бъде използван за офис на бъдещите общински звена по управление на синя зона, пътно и улично поддържане, център за видеонаблюдение и др. Предвижда се изграждането на буферен паркинг за гости на града, вкл. за автобуси, паркинг за репатрирани автомобили, служебни автобуси и автомобили на общината, на зарядна станция за автомобили с електрическо задвижване. Ще бъде обособена и паркова зона с две многофункционални спортни площадки.
В управление на болница „Лозенец” беше предоставена обособена част от сградата на бул. „Александър Стамболийски” №82 в София, която досега е ползвана за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”. Промяната е поискана със съвместно писмо от директора на болницата и ректора на университета. След преустройство и обзавеждане на сградата залите и лабораториите ще се използват за обучение по предклиничните дисциплини на студентите от Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.
Правителството възложи на ректора на Медицинския университет – Пловдив, да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата. Теренът ще бъде предоставен безвъзмездно за управление на висшето учебно заведение. Той представлява терен от 1,9 дка, заедно с построените в него три сгради, и се намира на ул. „Любен Каравелов“ №26 в Пловдив. Ще се използва за учебната и научната дейност на университета. Пазарната стойност е определена от независим оценител и се заплаща изцяло от бюджета на висшето училище.
Поради отпаднала нужда за Военномедицинска академия – София, правителството отне правото на управление на имот – публична държавна собственост, и го предостави на Министерството на отбраната. Имотът се намира в местността „Малкото езеро“ край Поморие и представлява терен с площ от 11,9 дка и построени в него 15 сгради. Със същото решение имотът е обявен за частна държавна собственост и е разпоредено внасянето му като непарична вноска в капитала на МБПЛР „ВИТА“ ЕООД – Велинград. Предметът на дейност на дружеството е рехабилитация, лечение и профилактика на заболявания на опорно-двигателната, периферната нервна и дихателната системи. Правата на държавата в него се упражняват от министъра на отбраната.
Правителството промени от публична в частна държавна собственост статутът на четири имота с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия. Решението позволява с тях да се извършват разпоредителни действия – продажба чрез търг, съгласно Закона за държавна собственост. Единият имот се намира в столичния район „Оборище“ и представлява терен от 20 дка със застроени седем сгради. Останалите три са в землището на с. Голямо Ново, община Търговище, и са обща площ от 214 дка.
За ратификация са предложени три споразумения
за консултантски услуги с МБВР

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира две споразумения между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие споразумение (МБВР) за консултантски услуги. Документите са подписани на 28 септември т. г. и финансирането на дейностите по тях се осигурява със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 г., предоставени на България, чрез оперативните програми „Околна среда“ и „Добро управление”.
Целта на първото споразумение е предоставяне на съдействие за разработване на национални програми за качество на атмосферния въздух и за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения, фини прахови частици и амоняк в атмосферния въздух, чрез които да се насочат усилията на страната за подобряване качеството на атмосферния въздух и постигане на целите относно емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух в контекста на пакета от политики на Европейския съюз за чист въздух. Документът предвижда МОСВ да получи консултантски услуги за изпълнение на националните цели, свързани с изискванията на преразгледаната Директива за националните тавани за емисии. Подкрепа ще бъде оказана и за институционалната координация на ангажираност, както и за управлението на качеството на въздуха на местно ниво.
Второто споразумение е сключено в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителството на България и МБВР за партньорство и подкрепа при усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Целта е получаване на консултантска помощ за разработване на Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие. Неговата стратегическа цел е да очертае рамката в борбата с изменението на климата за периода до 2030 г. и да насочи усилията на страната към действия във всеки сектор от икономиката, водещи до намаляване отрицателното въздействие на климатичните промени. Споразумението предвижда изготвяне на макроикономически анализ на последиците от изменението на климата, който ще даде оценка на социалните и икономическите последици от въздействието на климатичните промени, както и на конкретни мерки за адаптация, на базата на обективни показатели като БВП, доход на глава от населението, секторна продукция и ниво на заетост. Ще бъде изготвен анализ за всеки сектор на българската икономика и ще се идентифицират подходящите мерки за адаптация. Ще бъде изготвен и подробен план за действие по сектори. Споразумението ще се изпълнява с широко обществено участие и в консултации с Националния експертен съвет по изменение на климата и Координационния съвет по изменение на климата.
За ратификация е предложено и споразумението от 26 септември 2016 г. за предоставяне на консултантски услуги между МЗХ и МБВР. То се финансира със средства от техническата помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.
Споразумението цели получаване на подкрепа от МБВР за подпомагане на изпълнението на горските мерки от Програма за развитие на селските райони и за развитието на горския сектор. Това ще се постигне чрез повишаване капацитета на България за събиране, анализиране, разпространение и използване на стратегическа информация и документи, необходими за планиране на цели и дейности в горските територии. Ще бъде развит аналитичният и практическият капацитет на МЗХ, Изпълнителната агенция по горите и научни институции, както и юридически лица от горския бизнес за проектиране и изпълнение на национални горски инвентаризации.
Целта на провеждането на Националната горска инвентаризация е да се опишат и оценят по съвременен и точен начин състоянието и динамиката на горите в България-публични и частни, с което да се даде възможност за устойчиво развитите на горския ресурс.
Министърът на финансите ще подпише
Временното споразумение между страните
в избирателната група в ЕИБ

Правителството даде съгласие министърът на финансите да предприеме необходимите действия за подписване на Временното споразумение между страните в избирателната група в Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), в която е България. С него се урежда ротацията на държавите за постовете на вицепрезидент, алтернативни директори и член на Одитния комитет на ЕИБ в краткосрочен план.
Споразумението трябва да се подпише от гуверньорите на страните от групата, като гуверньор за България е министърът на финансите.
Съгласно устава на ЕИБ представителството на държавите-членки се осигурява чрез разпределение в избирателни групи. В избирателната група, в която е нашата страна, са включени още Словакия, Словения, Чехия Унгария, Полша, Кипър и Малта. След присъединяването си към ЕС и съответно към ЕИБ в средата на 2013 г., Хърватия е включена в същата избирателна група и това наложи промяна в представителството на страните от групата в ръководните органи на банката. Тази промяна се урежда във Временното споразумение.
Изпълняват се условията по концесията за добив
на блатно кокиче

Правителството одобри годишния доклад за 2015 г. на комисията за контрол по предоставена концесия за добив на блатно кокиче при условията на опазване и регулирано ползване от защитена местност „Блатото”. Теренът се намира в землището на с. Палаузово, община Стралджа.
Концесионният договор е сключен през октомври 2012 г. с „Фито Палаузово” АД и е за срок от 20 г. Текущият контрол по изпълнението му показва, че се изпълняват условията на концесията и основните задължения по нея.
Одобрени са българските позиции за две заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”, което ще се проведе на 18 ноември в Брюксел.
Предвижда се министрите на вътрешните работи да дискутират предложение за регламент за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им. Целта на предлаганата нова система на ЕС е получаване на предварителна информация за гражданите на трети страни, освободени от изискване за визи, които възнамеряват да преминават външните граници на ЕС. Тази информация ще бъде анализирана от компетентните структури, така че към момента на преминаване на границата от лицето те да имат достатъчно данни с оглед проверките за сигурност. Позицията на България е, че новата система ще допълни успешно архитектурата на информационните системи в ЕС. Същевременно, България счита, че подробно трябва да се оцени въздействието на новата система, особено върху сухоземните граници, както и да се уточни статутът на вътрешните граници на държавите-членки, които не прилагат изцяло достиженията на правото на Шенген, по отношение на използването на системата.
Министрите ще обсъдят и обмена на информация и оперативната съвместимост на информационните системи в областта на правосъдието и вътрешните работи. В рамките на заседанието ще бъде разгледан и доклад на Координатора на ЕС за борба с тероризма относно прилагането на дневния ред в борбата с тероризма.
Одобрена беше и позицията за редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт, което ще се проведе на 21 и 22 ноември в Брюксел.
На заседанието в частта за образование ще бъдат приети проекти на резолюции относно програма за нови умения за включваща и конкурентоспособна Европа и относно превенция на радикализацията, водеща до насилствен екстремизъм. Очаква се да бъде постигнато политическо съгласие по предложението за Препоръка на Съвета за създаване на гаранция на умения.
Във формат министри, отговорни за младежта, Съветът ще приеме проект на заключения относно насърчаването на нови подходи в работата с младежта с цел откриване и развиване потенциала на младите хора. Министрите на спорта ще приемат заключения относно спортната дипломация и ще обсъдят въздействието на спорта върху личностното развитие.
Министрите, отговорни за аудиовизуалната политика и културата, ще дебатират по предложенията за решения на Парламента и на Съвета относно Европейската година на културното наследство (2018) и за разширяване на действието на инициативата „Европейски столици на културата” със страни от ЕИП.
Над 183 млн. лв. са събрани във фонд „Сигурност
на електроенергийната система“ през 2015 г.

Правителството одобри отчета на фонд „Сигурност на електроенергийната система“ за 2015 г.
През 2015 г. събраните средства във фонда възлизат на 183,209 млн. лв. Съгласно законовите разпоредби, във фонда се събират по 5% от месечните приходи от продажби на електроенергия на производителите и вносителите в страната, както и проходи от търгове за продажба на квоти емисии парникови газове. По първото от тези две пера през миналата година са събрани 43,971 млн. лв., а по второто – 139,237 млн. лв. Според регламента на Закона за енергетиката, в края на миналата година средствата са преведени на обществения доставчик.
Фондът „Сигурност на електроенергийната система“ е създаден през м. юли 2015 г. с цел покриване на разходите на обществения доставчик, произтичащи от задълженията му за изкупуване на електроенергия по преференциални цени. Редът и начинът за управление на средствата по фонда са регламентирани в Закона за енергетиката.
През 2015 г. не са извършвани разходи за издръжка на фонда, е записано още в отчета. Той е приет от Управителния съвет на фонда през месец март 2016 г. и е заверен без резерви от Сметната палата през юли 2016 г.
„Мин индъстри“ ЕООД поема правата
и задълженията по концесионен договор
за находище „Пернишки въглищен басейн“

„Мин индъстри“ ЕООД ще поеме изцяло правата и задълженията по концесионен договор за добив на въглища от находище „Пернишки въглищен басейн“. Това реши правителството на днешното си заседание, одобрявайки поискана промяна от досегашния концесионер – „Мини открит въгледобив“ ЕАД.
Находището „Пернишки въглищен басейн“ е разположено в община Перник. Концесионният договор за добив на въглища от него е сключен през 2003 г. за срок от 10 г., като с Анекс 4 от 01.03.2016 г. срокът на предоставената концесия е продължен с 15 години, считано от 13 август 2014 г.
Допълват се административно-наказателните разпоредби в Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

Правителството предлага промени в Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори. Тяхната цел е да се постигне по-голяма яснота при прилагането на административно-наказателните разпоредби и да се осигури прозрачност в извършвания от държавата контрол върху дейностите с химическите вещества в изпълнение на ангажиментите на страната ни по прилагането на Конвенцията за забрана на химическите оръжия.
С новите текстове се допълват съществуващите административно-наказателните разпоредби, отнасящи се до спазването на изискванията относно режима за износ, внос и трансфер на химически вещества и техните прекурсори.
Законопроектът е публикуван на интернет страницата на Министерството на икономиката.

Министерският съвет прие наредби за придобиване на степени „бакалавър“ и „магистър“ в областта
на инвестиционното проектиране

Министерският съвет прие наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” по специалности от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране”.
Наредбите за придобиване на висше образование в областта на инвестиционното проектиране са разработени на базата на актуалните световни тенденции в образованието в тези области, както и на изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и други подзаконови нормативни актове, свързани с тази сфера. В тях са включени и разпоредби, които осигуряват възможност за обучение по индивидуален учебен план, в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование.
Приет е устройственият правилник
на Съвета за намаляване на риска от бедствия

Правителството прие Правилник за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия. Изискването е на Закона за защита при бедствия.
Съветът е постоянно действащ орган на Министерския съвет за осигуряване на координация и сътрудничество при провеждането на държавната политика в областта на защитата при бедствия и изпълнява функциите на национална платформа за намаляване на риска от бедствия в изпълнение на Рамката за действие от Хього и Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай.
Неговите правомощия са свързани с разработване и предлагане на правителството на национална стратегия, национална програма и годишни планове за намаляване на риска от бедствия, на национален план за защита при бедствия, подпомагане разработването на закони и нормативни актове, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия, координация на изпълнението на планиращите документи и др.
Председател на Съвета е министърът на вътрешните работи, членове – представители на ръководствата на министерствата и на ДАНС, ДА „Държавен резерв и военновременни запаси”, Агенцията за ядрено регулиране, НСОРБ, БЧК, БАН, БТПП и БСК. Секретар е директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР.
Структурни промени в системата на МОСВ подпомагат успешното изпълнение
на ОПОС 2014-2020

Правителството одобри промени в устройствените правилници на Министерството на околната среда и водите и на Изпълнителната агенция по околна среда. Целта им е осигуряване на дейностите по изпълнението и управлението на проекти и програми, финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции. Промените създават възможност за назначаване на служители по срочно трудово правоотношение, ако техните възнаграждения са допустими за финансиране изцяло със средства от съответния проект или програма.
В тази връзка и предвид започналото изпълнение на проекти от бенефициенти в структурата на МОСВ по оперативните програми „Околна среда” и „Добро управление“ и по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, постановлението дава възможност за наемане на допълнителни служители на срочни трудови договори на длъжност „сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ към звена и структури на МОСВ, както и към ИА „Околна среда”.
С промените в Устройствения правилник на МОСВ се прецизират функции на главния секретар, на инспектората, на служителя по сигурността на информацията, на дирекциите „Вътрешен одит“, „Правно-административно обслужване“, „Управление на водите“, „Политики по околната среда“, „Национална служба за защита на природата“, „Превантивна дейност“ и „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в МОСВ.
С изменението на Устройствения правилник на ИАОС е извършено вътрешно преструктуриране на щатни бройки, което ще доведе до подобряване на организацията на работа в рамките на утвърдената численост на агенцията.

Предприемат се действия за прекратяване
на Споразумението за заем за проект „Техническа инфраструктура 2010-2013“

Правителството одобри предприемането на действия за прекратяване на Споразумението за заем между Република България и банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау, Франкфурт на Майн, за проект „Техническа инфраструктура 2010-2013“.
Проектът не е осъществен до крайния срок за отпускане на средства от заема – 31 декември 2015 г., поради необходимото значително технологично време за извършването и процедирането на дейностите, свързани с подготовка на документацията, включително и издаване на разрешенията за строеж.
Приет е доклад за изпълнение на дейностите
по анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия

Правителството прие доклад за изпълнение на дейностите по анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия. Той обобщава информацията в докладите на министрите на регионалното развитие и благоустройството, на околната среда и водите, на земеделието и храните и на председателя на АЯР.
От МРРБ е възложено на Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН да разработи методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на България. Срокът за изпълнение на услугата е 30 ноември 2017 г. Съгласно изискванията на Наредбата за анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия (Наредбата) анализът и оценката на сеизмичния риск се извършват до края на 2017 г., а картографирането му – до края на 2025 г.
С друг институт на БАН – Геологическият „Страшимир Димитров”, МРРБ има договор за изработване на анализ, оценка и картографиране на геоложкия риск. Приключването му се очаква през декември 2016 г., което е в съответствие с графика по Наредбата.
По отношение на наводненията, вече са изготвени карти на районите под заплаха от наводнения и на районите с риск от наводнения в три от районите за басейново управление на водите – Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския. През м. март т. г. е възложено съставянето на двата вида карти и за Дунавския район за басейново управление.
МЗХ е стартирало процедура за едновременно възлагане на оценката и картографирането на риска от пожари в горските територии, съгласно утвърдена от министъра методика, с краен срок за изготвяне 15 декември 2016 г.
Агенцията за ядрено регулиране е в процес на разработване на карти на риска от ядрени или радиационни аварии. Очакваният срок за изпълнение е ноември 2016 г., а крайният по реда на Наредбата – декември 2016 г.
Създава се възможност за удължаване
на следгаранционната поддръжка
на централизираната информационна система
за издаване на българските лични документи

Правителството одобри предложението на МВР за създаване на възможност за удължаване с една година срока на следгаранционната поддръжка на съществуващата централизирана информационна система с децентрализирано персонализиране на българските лични документи (БЛД), на консумативи и лицензи.
На 4 август т. г., в изпълнение на решенията по т. 26 от заседанието на Министерския съвет на 17 февруари 2016 г., е сключен договор за следгаранционна поддръжка на техническите и програмни средства на централизираната информационна система с децентрализирано персонализиране и е стартирана работа по определяне на нов модел за централизирано персонализиране на БЛД. Срокът на договора е едногодишен.
Днешното решение позволява да бъде избегнат евентуален риск от недостиг на технологично време за определяне на новия модел преди изтичането на договора за следгаранционна поддръжка на действащата централизирана информационна система през август 2017 г. То гарантира, че при възникване на необходимост договорът да бъде продължен за още една година при съгласие и на двете страни по него, за да се защити общественият интерес в процедурата по издаване на български лични документи.

Правителството предостави допълнителни средства за модернизиране на лечебни заведения
и за общински инфраструктурни проекти

Министерският съвет одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 57,116 млн. лева. От тях 38 млн. лв. се предоставят по бюджета на Министерския съвет и Министерството на отбраната за модернизиране на лечебни заведения.
Предвижда се да се отпуснат допълнителни средства в размер на 8 млн. лв. по бюджета на МРРБ за 2016 г. за финансиране на част от четирилентова главна пътна артерия на Враца. Разчетени са и 9,629 млн. лв. за общински инфраструктурни проекти.
За награди на спортисти за постигнати призови класирания на летните олимпийски игри в Рио де Жанейро през 2016 г. и на европейски и световни първенства са одобрени 1,297 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта.
Разходите са за сметка на предвидени средства и за сметка на преструктуриране на разходи по централния бюджет за 2016 година.
Дървесината, добивана от държавните горски територии, ще се предлага приоритетно
на преработватели

Дървесината, добивана от държавните горски територии, които са предоставени за управление на държавните предприятия и техните териториални поделения, ще се предлага приоритетно на преработватели на дървесина. Това е една от премените, които правителството прие в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти.
Ще се въведат общи условия за възлагане на дейности за продажба на дървесина. Те ще бъдат включени в проектодоговорите за възлагане на дейности и за продажба на дървесина, утвърдени от министъра на земеделието и храните.
С цел публичност и прозрачност на процедурите за възлагане на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, възложителите са задължени да публикуват и съхраняват за срок от две години на интернет страниците си всички документи, свързани с провеждане на процедурите, както и сключените договори и допълнителни споразумения към тях.
За първи път се дава възможност документацията за участие да се получава по електронен път. Кандидатите няма да заплащат нейната стойност. Така ще се намали административната тежест за бизнеса. Допуска се продажбата на стояща дървесина на корен също да се извършва чрез електронен търг.
Променя се и начинът за ежегодно актуализиране на цената на добив и за продажба на дървесина по сключени дългосрочни договори.
С приетите изменения се прави стъпка към задоволяване на потребностите за вътрешен пазар, както и за постигане на баланс между държавата и общините, като собственици на горски територии, и българските предприемачи, извършващи дейности в горите или ползващи дървесина.
За ратификация е предложено Споразумението
за сътрудничество за достъп
до ефективно лекарствено лечение

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението за сътрудничество за достъп до ефективно лекарствено лечение. Документът е подписан от министрите на здравеопазването на България и Румъния на 10 ноември т. г. в Букурещ.
Споразумението предвижда сближаване на лекарствените политики и обединяване на усилията за сключване на доброволни общи споразумения с притежатели на разрешения за употреба на лекарствени продукти относно финансови отстъпки на лекарствени продукти и брой лекувани пациенти със съответните лекарствени продукти.
За оптимизиране на разходите за лекарствени продукти и създаване на устойчивост на доставките, договарящите страни могат да провеждат съвместно обществени поръчки за осигуряване на лекарствени продукти. Условията и редът за това се уреждат със споразумение между страните.
Договарящите страни се съгласяват да си съдействат за осигуряване на лекарствени продукти при липса или недостиг в някоя от тях, при условия и по ред, предвидени в националното им законодателство.
Крайните решения, свързани с постигане на договореностите, се взимат от договарящите държави на общи срещи между тях.
Споразумението съдържа възможност за присъединяване на други заинтересовани държави.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com