Вижте всички решения на правителството от заседанието му на 12 октомври

Share This:


Над 3000 случая на изоставяне на деца
са предотвратени през 2015 г.

Над 3000 случая на изоставяне на деца са предотвратени през 2015 г. Това показва Докладът по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за миналата година, който беше одобрен от правителството.
През 2015 година 995 деца са настанени при роднини и близки, а в приемни семейства техният – 1258. Осиновени са 626 деца. Откритите социални услуги за деца са 148 с общ капацитет от 2127 места.
Правителството прие и Националната програма за закрила на детето за 2016 г. Акцент в нея се поставя върху безопасността на децата, както и върху търсенето на решения на предизвикателствата, свързани с децата-бежанци, предвид засилените миграционни процеси в страната. Сред най-важните задачи в програмата е и продължаването на деинституционализацията на грижата за деца. Предвижда се да продължи поетапното закриване на специализираните институции и разкриването на социални услуги в общността.
В рамките на изпълнението на стратегическия документ за тази година е предвидено и повишаване на квалификацията на работещите в системата за закрила на детето и осиновителите. Предвидени са и конкретни мерки за създаване на по-добри условия за гарантиране правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда.
Директорът на дирекция „Национален фонд” в МФ е определен за национален ръководител
и ръководител на разплащателния орган

Министерският съвет определи директора на дирекция „Национален фонд” в Министерството на финансите Мануела Милошева за национален ръководител, който отговоря за финансовото управление на средствата по предприсъединителните инструменти ФАР и САПАРД и за ръководител на разплащателния орган по Кохезионния фонд по Регламент №1164/94 (предишна програма ИСПА). Функциите на национален ръководител и ръководител на разплащателния орган се изпълняваха от бившия заместник-министър на финансите Карина Караиванова, която с решение на Народното събрание беше избрана за председател на Комисията за финансов надзор.
Функциите на националния ръководител са в съответствие с Меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд между правителството на Република България и Европейската комисия и ПМС №131 от 2005 година. Националният ръководител осигурява спазването на правилата, разпоредбите и процедурите на предприсъединителните програми, европейското и националното законодателство, отнасящи се до изпълнението, отчитането и финансовото управление, както и функционирането на подходяща система за отчетност и информация.
Ръководителят на разплащателния орган отговаря за сертифицирането на разходите по проектите по Кохезионния фонд по Регламент №1164/94 пред Европейската комисия и за осигуряването на средства от помощта по проектите при спазване на приложимите нормативни и административни правила и процедури.
Определен е съставът на Националния съвет
за насърчаване на заетостта

Министерският съвет определи държавните институции, които участват в Националния съвет за насърчаване на заетостта.
Министерството на труда и социалната политика ще има двама представители, а с по един представител ще участват министерствата на образованието и науката, на икономиката и на регионалното развитие и благоустройството, Националната агенция за професионално образование и обучение, Агенцията по заетостта, Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“.
Включват се и двама нови участници, представляващи съответно Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за хората с увреждания. Двете ведомства ще участват в Съвета с оглед на техните функции и задачи за социално включване на социално слаби и осигуряване на условия за заетост на хората с увреждания.
Националният съвет за насърчаване на заетостта е създаден на трипартитен принцип, с равен брой участници от страна на държавата и на социалните партньори. Основните функции на този Съвет са да обсъжда и да дава становища по разработването и провеждането на политиката по заетостта.
Съветът дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с пазара на труда, обсъжда споразумения на Министерството на труда и социалната политика с други министерства, държавни институции и неправителствени организации за общи действия по въпросите на заетостта и обсъжда списък на професиите, по които се провежда професионално обучение на безработни без осигурено работно място.
Закрива се Домът за медико-социални грижи
за деца в Златица

Министерският съвет прие постановление за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца в гр. Златица.
През последните години в резултат от изпълнението на правителствената политика за деинституционализация на грижите за децата беше установена трайна тенденция към намаляване броя на децата, ползващи услугите на дома. За 2014 г. през него са преминали 23 деца на резидентна грижа, постъпили са шест деца, а са изписани 10. В края на 2015 г. на резидентна грижа са останали шест деца, три от които са здрави. Независимо от малкия брой отглеждани деца, за да се осигури 24-часова медицинска грижа и нормално функциониране на дома, се налага поддържането на значителен брой персонал, както и разходване на средства за издръжка на сградния фонд.
Предвид това Министерството на здравеопазването отправи искане до Агенцията за социално подпомагане за съдействие при извеждането на децата от дома и осигуряването на алтернативен тип грижа. В резултат през месец февруари 2016 г. са изведени четири деца, като три от тях са настанени в центрове за настаняване от семеен тип, а едно е осиновено.
Закриването на ДМСГД – Златица е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. Със закриването му в още един регион на страната ще бъде преустановено предлагането на институционална грижа за деца в домове за медико-социални грижи за деца. За тези, които се нуждаят от грижа извън семейството, тя ще бъде осигурявана посредством алтернативни социални услуги за деца.
Правителството ще приключи две дела срещу България в ЕСПЧ

Правителството одобри приятелско споразумение и едностранна декларация по две жалби срещу България в Европейския съд по правата на човека.
Приятелско споразумение ще бъде сключено по жалбата „Петрова срещу България“, свързана с нарушени права при възстановяване на земеделска собственост. На Зинаида Петрова ще бъдат изплатени 3000 евро за понесени вреди, извършени разходи и разноски по делото.
Едностранната декларация е по жалбата на Васил, Минка и Александър Стефанови, която е във връзка с нарушени права на собственост при покупко-продажба на общинско жилище. На сем. Стефанови ще бъдат изплатени 42 000 евро за понесени вреди, разходи и разноски по делото.
Едностранна декларация се прави в случаите, когато ЕСПЧ е предложил на страните да приключат делото с приятелско споразумение, посочил е сумата за обезщетение, но жалбоподателят е отхвърлил предложението. Едностранната декларация слага край на делото и със заплащане на обезщетението случаят се закрива.
Списъкът на общинските пътища
в община Каварна се допълва с нов участък

Участък от път – публична държавна собственост, бе обявен от правителството за път – публична общинска собственост. Това е отсечката Генерал Тошево – Преселенци – Василево – Каварна – пристанище Каварна в участъка от км 40+218 до км 45+100 на територията на община Каварна, която се включва в списъка на общинските пътища на територията на община Каварна с номер и наименование DOB1163 (III-296) о.п. Каварна – Каварна – „Крайбрежна зона“.
Трасето на новия общински път започва при кръговото кръстовище на обходния път на града, продължава по трасето на бившия републикански път през Каварна и достига до „Крайбрежната зона“ на града. Смяната на собствеността на участъка ще даде възможност на община Каварна да кандидатства по оперативни програми на Европейския съюз за отпускане на средства за неговата рехабилитация. Това ще спомогне за ускоряване на развитието на пътната инфраструктура, което има особено важна роля за създаването на условия за икономически растеж и заетост на населението.
С направените изменения дължината на републиканските пътища намалява с 4,882 км и става общо 19 862,2 км, а на общинските пътища на територията на община Каварна се увеличава на 74,185 км. Общо дължината на общинските пътища в България става 19 495,812 км.
Поради съкращаване на трасето на републиканския път е извършена промяна на наименованието му. Приета е и промяна в наименованието на няколко общински пътя на територията на общините Каварна, Балчик и Генерал Тошево, наложила се от промененото име на републиканския път.
„Академика 2011” ЕАД ще придобие терена
под „Арена Бургас”

Правителството възложи на министъра на младежта и спорта да приеме дарение и да сключи договор с община Бургас за безвъзмездно придобиване от държавата на общинския имот, определен за строителството на многофункционалната спорта зала „Арена Бургас”. След придобиването му, статутът на имота ще бъде променен в частна държавна собственост и той ще бъде апортиран в капитала на „Академика 2011“ ЕАД.
Теренът се намира в ж.к. „Изгрев“ и на него ще бъде построено бъдещото спортно съоръжение в изпълнение на договор за сътрудничество и съвместна дейност, сключен между община Бургас и „Академика 2011“ ЕАД. Дружеството разполага с 35 млн. лв. за финансирането на проекта. „Арена Бургас“ е планирана като модерно многофункционално съоръжение, предоставящо възможност за провеждане на международни, национални и местни спортни и културни събития. Управлението на залата ще се извършва от „Академика 2011“ ЕАД, чиято дейност е насочена изключително към стопанисване и управление на спортни обекти и съоръжения в цялата страна. Правата на държавата в дружеството се упражняват от министъра на младежта и спорта.
Правителството даде съгласието си „Специализирана болница за рехабилитация – Котел” ЕООД да продаде апартамент в жилищна сграда, който не се ползва за лечебна или друга спомагателна дейност. С отпаднала необходимост е за лечебното заведение, а в същото време изисква значителни средства за поддръжка и ремонт, с каквито дружеството не разполага. Паричният ресурс от продажбата ще остане в лечебното заведение и ще се използва за финансиране на пряката му дейност.
С други решения три имота – публична държавна собственост, бяха обявени за частна държавна собственост. Два от тях са предоставени за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Терените се намират в район „Кремиковци” в столицата (9,7 дка) и в Дупница (840 кв. м) и нямат функционално и технологично значение за сигурността и осъществяването на железопътните превози. Решението на кабинета дава възможност компанията да се разпорежда с имотите и да реализира необходими за подобряване на финансовото й състояние приходи.
Третият имот досега е бил в управление на МВР, но е с отпаднала необходимост за ведомството. Това е базата за отдих „Стрелча“, включваща терен от 36 дка с построени на него сгради и съоръжения. Имотът преминава в управление на областния управител на Пазарджик.
За реализацията на социални и културни дейности община Русе получи от държавата поземлен имот от 536 кв. м с триетажна масивна сграда в него. Имотът се намира в общинския център и включва три самостоятелни обекта.
Австрия открива консулство в Бургас

Правителството даде съгласие Австрия да открие свое почетно консулство в България със седалище в Бургас и с консулски окръг, обхващащ територията на областите Бургас, Добрич и Варна. С решението се дава съгласие за почетен консул да бъде назначена д-р Радостина Иванова-Мишинева.
Австрийската страна мотивира искането си за откриване на консулството с желанието за развитие на двустранните отношения в сферата на икономиката и туризма, както и осигуряване на обслужването на австрийските граждани – туристи и постоянно живеещи в нашата страна.
Тази цел съответства на виждането на българската страна за важността на българо-австрийските отношения.
За ратификация е предложена гаранция, предоставена от България в полза на КфВ

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира Гаранция, платима при първо поискване, предоставена от Република България (Гарант), представлявана от министъра на финансите, в полза на Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във връзка с договор за кредит в размер до 100 000 000 евро, сключен между КФВ и Българската банка за развитие (ББР) на 16 август 2016 г. Ратифицирането на Гаранцията във връзка с договора за кредит между КфВ и ББР е предварително условие за усвояване на средствата от заема.
Гаранцията е сключена във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Необходимият финансов ресурс за финансиране на мерките за енергийна ефективност се осигурява от ББР чрез заеми от водещи международни финансови институции. Възможността за издаване на гаранцията е регламентирана в Закона за държавния бюджет за 2016 г. и с издаването й Гарантът неотменимо и безусловно гарантира на КфВ надлежното изпълнение на всички финансови задължения на кредитополучателя по заемното споразумение между КфВ и ББР.
МОН ще получи съдействие за разработване
на инструментариум за измерване представянето
на училищата

Министерството на образованието и науката ще получи съдействие от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) по измерването и анализа на представянето на българското образование. Правителството утвърди днес подписаното през август т. г. Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МОН и МБВР и предлага на Народното събрание да го ратифицира.
В рамките на разписаните дейности в споразумението ще бъдат проведени технически семинари, свързани с използването на Мерки с добавена стойност в училищата (МДСУ) – инструмент за измерване на представянето на учебните заведения въз основа на резултатите от тестовете на учениците. Очаква се да бъдат представени софтуерни решения и платформи за МДСУ, разработени във водеща европейска страна, и използването им от различни нива на управление.
По дейност „Показатели за представяне на училищата“ ще бъде направен преглед на световния опит и добрите практики при разработването и прилагането на системи за измерване на ефективността на училищата. Ще бъде предложена и система от показатели за представяне на училищата, съдържаща методология за измерване и препоръки относно събирането на данни.
Финансирането на дейностите е в размер на 250 000 евро, като средствата се осигуряват по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Утвърдени са промени в българо-румънски договорености за обучение на военнослужещи

Правителството утвърди подписаната през м. април т. г. промяна в българо-румънския протокол от 2000 г. за съвместно обучение на военнослужещи и военни служители. Тя предвижда изпращащата страна да поема изцяло разходите по обучението на своите представители във военно-образователни институции на другата страна.
Главен мотив за промяната е необходимостта от бюджетни икономии, които правят нецелесъобразна издръжката на чуждестранен личен състав.
Одобрен е проект на Спогодба между България
и Пакистан за избягване
на двойното данъчно облагане

Правителството одобри проект на Спогодба между България и Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и предотвратяване на отклонението или заобикалянето от облагане. Министерският съвет упълномощи министъра на финансите да проведе преговорите и да подпише документа при условие за последваща ратификация.
Спогодбата е важен елемент от междудържавната договорна база и е предпоставка за нарастване на търговския обмен и стопанската активност между двете страни. В момента икономическите отношения между България и Пакистан са слабо развити, търговският обмен е твърде ограничен и не отговаря на реалните възможности и интереси на държавите. Съществуват икономически сфери с перспективи за развитие като енергетика, селско стопанство, строителство (изграждане на напоителни съоръжения, язовири, пътища, жп линии), в които нашата страна може да има активно участие. Пакистан, като нов пазар за инвестиране на свободни капитали, е перспективен партньор за търговско-икономическата активност на България.
Сключването на спогодбата ще допринесе за реализиране на реални и облекчени от данъчна гледна точка възможности за дружествата от едната държава да осъществяват стопанска дейност в различни сфери и отрасли в другата държава, както и ще доведе до облекчаването на данъчната тежест, която се понася от данъкоплатците.
Изготвянето на документа е на база досегашната договорна практика на България и отразява придобития опит от преговорите с други държави за сключване на подобни спогодби, българското данъчно законодателство, Търговския закон и модела на данъчна спогодба на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
Одобрени са българските позиции за заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри позициите на България за три заседания на Съвета на ЕС.
Заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи ще се проведе на 13 и 14 октомври в Люксембург. Съгласно предварителния дневен ред, в част „Вътрешни работи“ ще бъдат проведени дебати относно реформата на общата европейска система за убежище и предложението за създаване на рамка на Съюза за презаселване. България подкрепя необходимостта от по-радикална реформа на Регламент „Дъблин” с цел тежестта при обработване на молбите за международна закрила да бъде разпределена в дух на солидарност между всички държави-членки, като се отчита специфичното положение на всяка една, вкл. на държавите-членки на предна линия.
В част „Правосъдие“ се предвижда да бъдат обсъдени две законодателни предложения – за регламент на Съвета за създаване на Служба на Европейския прокурор и за директива относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред.
На 13 октомври в Люксембург ще заседава Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси. На него страната ни ще подкрепи предложението за директива за защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа и постигането на общ подход по нея. По време на заседанието ще бъдат разгледани и два доклада от Комитета по заетостта и от Комитета по социална закрила, ще бъде обсъден доклад от Комисията за Гаранцията за младежта, както и подготовката на Тристранната социална среща на високо ниво и съвместно становище относно „Нов старт за силен социален диалог”. Очаква се да бъде одобрено съвместно становище на Комитета по заетостта и Комитета за социална закрила относно Европейския стълб за социални права.
Министрите на държавите-членки с ресор околна среда ще заседават на 17 октомври в Люксембург. Съветът ще обсъди представените на 20 юли т. г. законодателни предложения, свързани с приноса на секторите извън Европейската схема за търговия с емисии към общите усилия за намаляване на емисиите на ЕС с най-малко 40% до 2030 г. Проекторегламентите включват задължителни цели за държавите-членки, свързани с годишните емисии на парникови газове в периода 2021-2030 г. за секторите транспорт, сграден фонд, селско стопанство, отпадъци, земеползване и горско стопанство, които са с принос за действията на ЕС в областта на климата. Министрите ще обсъдят и приемането на заключения за позицията на ЕС за 13-та среща на страните по Конвенцията за биологично разнообразие, както и приемането на заключения, свързани с устойчивото управление на водите.
Одобрени са секторната стратегия за развитие
на електронното управление в Агенция „Митници“ и Пътна карта за изпълнението й

Правителството прие Секторната стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2016-2020 г., и Пътна карта за изпълнението й. Направени са и промени в РМС 245/2016 г., с което е одобрена Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г. Те са продиктувани от изменения в Работната програма за разработването и въвеждането на електронни системи във всички държави-членки, съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578 на ЕК и отнасящо се до предвидения в Митническия кодекс електронен обмен на информация между икономическите оператори и митническите органи.
Секторна стратегия „е-Митници“ очертава технологичните приоритети за АМ по създаване на е-митници към 2020 г. и определя подхода и принципите за тяхната реализация. За дейностите по Стратегията и Пътната карта към нея се предвижда финансиране по ОП „Добро управление“ в размер на 9,349 млн. лв. и съфинансиране от държавния бюджет в рамките на 2,912 млн. лева за целия период на изпълнение до 2020 година.
Стратегията поставя като приоритетни цели:
– защита на обществото и финансовите интереси на България и на ЕС, вкл. повишаване събираемостта на приходите (вземанията при внос на стоки и от акциз при сделки в страната);
– подпомагане на конкурентоспособността на националните и европейските икономически оператори;
– улесняване на законната търговия, вкл. чрез подобряване на системите за контрол, с цел улеснение движението на стоките и намаляване на административната тежест;
– контрол и управление на веригите на доставка, използвани за международното движение на стоки;
– поддържане, развитие и засилване на сътрудничеството с митническите органи на държавите-членки, с другите правоприлагащи органи, с икономическите оператори и с обществеността.
Изпълнението на мерките, заложени в Стратегията на Агенция „Митници“, ще допринесе за изпълнение на поетите ангажименти от България като държава-членка на ЕС за улесняване на законната търговия.
Правителството прие Стратегия за развитие
на научните изследвания „По-добра наука
за по-добра България“

Министерският съвет прие Национална стратегия за развитие на научните изследвания „По-добра наука за по-добра България“ с хоризонт 2025 г. и Оперативен план за изпълнението й за периода 2017-2020 г.
Стратегията цели да се подпомогне науката в България за превръщането й във фактор за развитието на икономиката, базирана на знанието и иновационните дейности. Основната целева група, към която е насочена, са университетите и научните организации. Изпълнението й ще създаде условия и подходяща среда за осигуряване на качествени научни изследвания чрез концентрация на ресурси и чрез мерки на изграждане на но ново поколение учени, което ще способства за по-пълноценно интегриране на България в Европейското научноизследователско пространство и ще направи страната ни активен и конкурентоспособен партньор в европейските изследователски и иновативни мрежи.
Националната стратегия за развитие на научни изследвания ще се реализира чрез координация и взаимно допълване на инструменти от други стратегически програми като Националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура, Оперативната програма на Фонд „Научни изследвания“, Оперативната програма на Националния иновационен фонд, Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и други секторни програми. Предвижда се в периода 2017-2020 г. да се разработят и осъществяват секторни програми за научни изследвания с участието на други ведомства.
Стратегията е разработена от междуведомствена група, включваща представители на министерства, висши училища и научни организации. Взети са под внимание становищата и предложенията, постъпили при публичното й обсъждане.
Центрове за подкрепа на над 7000 деца и родители ще бъдат разкрити до 2019 г.

Близо 150 нови социални услуги за над 7000 потребители ще се разкрият до 2019 г. Това предвижда актуализираният план за продължаване на деинституционализацията на грижата за деца, който беше одобрен от правителството. Документът очертава рамката и планираните мерки за следващия етап от реформата до 2025 г. и източниците за тяхното финансиране.
Документът предвижда да се разкрият 66 нови центъра за подкрепа в общността и в семейна среда. Повече от 6200 деца, родители и хора, които се грижат за деца, ще могат да получат социални, здравни, консултативни и други услуги в тях. Ще бъдат изградени и нови преходни и наблюдавани жилища, както и центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца и други.
В плана са предвидени действия за осигуряване на грижа в семейна среда за деца в риск, които не се отглеждат от биологичните си родители. Документът включва и мерки за осигуряване на социални и здравни услуги за децата с увреждания. Планира се създаването на мрежа от социални услуги за подкрепа на подрастващите, които ще напуснат стария тип институции.
Всички домове за деца, лишени от родителски грижи и домовете за медико-социални грижи за деца ще се закрият поетапно. За момчетата и момичетата, които в момента са настанени там, ще бъдат осигурени качествени алтернативни грижи и социални услуги, които ще осигурят отглеждането и развитието им в среда, която е близка до семейната.
Финансирането на мерките по плана за деинституционализация ще е по линия на оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Региони в растеж“ и „Наука, образование и интелигентен растеж“ и от националния бюджет.
Промени в Кодекса на труда ще гарантират
по-добра защита на българските работници, командировани в ЕС

Правителството одобри промени в Кодекса на труда, с които се осигурява по-добра защита на българските работници, командировани в ЕС. Със законопроекта се въвеждат изисквания на европейски директиви, които уреждат случаите на командироване и изпращане на работници от една в друга държава-членка на ЕС, в страна – член на Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария.
С новите текстове в Кодекса на труда се въвежда изискване работодателите да осигурят на командированите български работници и служители най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава. Изискванията се отнасят до максималната продължителност на работата и минималната продължителност на почивката, минимален брой платени почивни дни, минимални ставки на заплащане, включително за извънреден труд.
С проектозакона се приемат разпоредби, които уреждат възможността на работници или служители, командировани или изпратени в България, да предявяват искове срещу своя работодател в случаите, в които са претърпели вреди поради неспазване на минималните условията на работа, предвидени в Кодекса на труда. Исковете ще могат да бъдат предявявани и след прекратяване на трудовото правоотношение. Предвижда се и закрила за работниците или служителите, които са предявили иск поради неспазване на минималните условия на работа. Те ще бъдат защитени от всякакво неблагоприятно третиране на това основание от техния работодател.
Регламентира се професионалното развитие
на специалистите по здравни грижи

Правителството одобри промени в Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти и предлага на Народното събрание да ги приеме.
С измененията се регламентира професионалното развитие на специалистите по здравни грижи като се гарантират поддържането, повишаването и разширяването на теоретичните знания и практическите умения, необходими за осигуряване на качествени здравни грижи. Професионалното развитие ще се отразява в квалификационни нива, които ще удостоверяват придобити знания, умения и компетентности, усвоени в рамките на продължаващото медицинско обучение или придобита специалност в системата на здравеопазването за период от пет години.
С промените се прави изменение и на Закона за здравето, с което продължаващото медицинско обучение става задължително за медицинските специалисти, а контролът за това се възлага на съответните съсловни организации.
В регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи са вписани 23 433 медицински сестри, 3232 акушерки, 918 рехабилитатори, 2515 медицински лаборанти, 991 рентгенови лаборанти, 1912 фелдшери, 1 ортопедичен техник и 30 масажисти в работоспособна възраст, които са потенциални участници в продължаващото обучение.
Решението е мотивирано с развитието на медицинската наука и технологии, които поставят високи изисквания към квалификацията на медицинските специалисти.
Промени в ДОПК включват България в световния автоматичен обмен на данъчна информация
за многонационалните групи предприятия

Правителството одобри изменения и допълнения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с които се въвеждат правилата на две директиви, свързани със задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Промените имат съществено значение за засилване на борбата с данъчните измами, укриването на данъци и агресивното данъчно планиране, което е в синхрон с няколко взаимно допълващи се инициативи на Европейския съюз.
В съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/2376, в ДОПК се създават правила, съгласно които по реда на автоматичния обмен изпълнителният директор на Националната агенция за приходите ще обменя с компетентните органи на държавите-членки на ЕС и с Европейската комисия информация за предварителни трансгранични данъчни становища (с изключение на становищата, издадени по отношение на физически лица) и предварителни споразумения за ценообразуване.
Съгласно Директива (ЕС) 2016/881 в ДОПК се създават правила за осъществяването на автоматичен обмен на отчети по държави, съдържащи информация за разпределението на приходите, печалбите, активите и данъците на предприятия, които са част от многонационална група предприятия. Компетентен орган за осъществяване на този обмен е изпълнителният директор на НАП. Отчетите по държави се предоставят на държава-членка или на друга юрисдикция, в която съставно предприятие на многонационална група предприятия е местно лице за данъчни цели или има място на стопанска дейност. В обхвата на обмена попадат само групи, които имат общи консолидирани приходи в размер над 1 466 872 500 лева за данъчната година, предхождаща отчетната данъчна година, както е отразено в нейните консолидирани финансови отчети.
Предлагат се детайлни правила по отношение на случаите, когато многонационална група от предприятия подава отчет по държави в България. Тази информация се предоставя от крайното предприятие майка на групата, когато то е местно лице за данъчни цели на България. Когато крайното предприятие майка не е местно лице за данъчни цели на България, отчет по държави се подава от заместващо предприятие майка или съставно предприятие на групата, което отговаря на определени условия. Отчетът по държави се подава пред изпълнителния директор на НАП по електронен път в 12-месечен срок, считано от края на отчетната данъчна година за групата.
Със законопроекта се отменят разпоредбите, с които в българското законодателство е въведена Директива 2003/48/ЕО относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания. Във връзка с отмяната на раздел VI от ДОПК „Процедура за обмен на информация с държавите-членки на Европейския съюз относно доходи от спестявания” е предвидено съответните правила в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за приспадане и възстановяване на данък, платен в друга държава-членка, да бъдат отменени от 1 януари 2022 г., като се отчита давностният срок, в рамките на който би могло да бъде подадено искане за приспадане или възстановяване на платен данък в друга държава-членка.
Приета е наредба по ЗОП за критериите и реда
за определяне наличието на основни интереси, свързани със сигурността на страната

Правителството прие Наредба за критериите и реда за определяне наличието на основни интереси в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13, букви „а”, „е” и „ж” и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, които трябва да бъдат защитени при сключване на договор за обществена поръчка или при провеждане на конкурс за проект.
Цитираните членове предвиждат изключения, при които ЗОП не се прилага. Това са случаите на обществени поръчки и конкурси за проект, свързани със или в областите сигурност и отбрана, когато трябва да бъде защитен основен интерес в областта на сигурността. Разпоредбите са транспонирани от директиви на Европейския парламент и на Съвета за обществените поръчки относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността. Изключенията се отнасят до защита на основни национални интереси, несъблюдаването на които би довело до сериозни негативни последици върху способностите на държавата да осигури и защити националната си сигурност.
С Наредбата се определят условията, при които тези интереси се нуждаят от защита, както и редът за взимането на това решение. Преценката относно наличието на основен интерес, свързан със сигурността, се прави за всеки конкретен случай.
Любомир Йосифов е определен за член
на Надзорния съвет на НОИ

Директорът на дирекция „Правна“ в Министерството на образованието и науката Любомир Йосифов е определен за член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ). По закон надзорът се състои от по един представител на всяка от национално представените организации на работодателите и синдикатите и равен на тях брой членове, определени от правителството.
С решение от 11 август т. г. Министерски съвет призна общо седем организации на бизнеса и на синдикатите за представителни на национално равнище – с една повече, отколкото преди. Това налага представителите на кабинета в Надзорния съвет на НОИ също да се увеличат с един.
Оптимизира се работният процес в звената
на Антидопинговият център

Правителството прие постановление за изменения и допълнения в Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център (ПУДАЦ) и в Наредбата за допингов контрол при тренировъчната и състезателна дейност (НДКТСД).
С промените се предвижда преминаване на функциите, свързани с използването на интернет базираното пособие АДАМС в хода на администрирането на антидопинговата дейност. В тази връзка щатната численост на персонала в направление „Антидопингови програми“ се увеличава с една бройка за сметка на намаляването с една бройка на числеността на направление „Правно, административно и информационно обслужване“, чието наименование се променя на „Правно и административно обслужване“. Промяната в числеността на двете звена се извършва при запазване на общата численост на персонала в Антидопинговият център.
В Наредбата се създава възможност за удължаване на нормативно установените срокове за подаване на молба за контролен анализ на допинговата проба и за провеждане на предварителното изслушване на спортиста в дисциплинарната процедура в случаите, в които тези срокове не могат да бъдат спазени по обективни причини. Наименованието на Контролно-медицинската комисия се променя на Комисия за управление на резултатите от допинговия контрол.

Приет е доклад за изпълнението
на Плана с мерките, произтичащи от членството
на България в ЕС

Правителството прие доклад за изпълнението към 30 септември на Плана за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз.
От общо 187 мерки със срок на изпълнение до 30 септември са изпълнени 127. Неизпълнението е 32,1%, което представлява намаление спрямо юли и август, когато процентите бяха съответно 35,6 и 35.
Петнадесет от неизпълнените мерки са свързани със стартирали процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Законопроектите, представляващи неизпълнени мерки, са 29. От тях 10 са внесени в Народното събрание и се намират на различен етап на приемане. По отношение на останалите отговорните ведомства следва положат допълнителни усилия за ускоряване процеса по тяхното разработване, съгласуване и внасяне в Народното събрание.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com